Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Usada para começar o sumário da tese
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
요약하면, ...
สรุปทั้งหมด...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
요약하면, ...
โดยสรุป...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
대체로, ...
ทั้งหมด...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
대체로, ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
모든 것을 고려하여, ...
โดยสมดุลแล้ว...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Usada para dar uma conclusão definitiva
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Usada para expressar o que a tese visa explicar