Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

我们以说明...开始这篇论文
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Usada para começar o sumário da tese
前面的讨论旨在...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
假设被...方面的数据验证
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
总结来说,...
สรุปทั้งหมด...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
归纳一下,...
โดยสรุป...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
总之,...
ทั้งหมด...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
总体而言,...
โดยภาพรวมแล้ว...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...让我们得出...的结论
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
上述论据证实...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
我们可以看出...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
所有这些都指向...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
了解...可以帮助揭示...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
权衡一下,...
โดยสมดุลแล้ว...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Usada para dar uma conclusão definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Usada para expressar o que a tese visa explicar