Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
ฉันยอมรับว่า...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... giống với... ở chỗ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... và... khác nhau ở chỗ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Tôi cho rằng...
ฉันจะพูดว่า...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Tôi thấy rằng...
ดูเหมือนว่า...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Cá nhân tôi cho rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Usada para dar opinião pessoal
Theo quan điểm của tôi...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Usada para dar opinião pessoal
Tôi mang quan điểm rằng...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Usada para dar opinião pessoal
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Tôi tin rằng... bởi vì...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
ยอมรับ...แต่...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Trái lại,...
ในทางตรงกันข้าม...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Một mặt,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Usada para introduzir um lado do argumento
Mặt khác,...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Mặc dù...
ถึงแม้ว่า...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Mặc dù/Bất chấp...
ถึงแม้ว่า...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Nhân tiện/Nhân thể...
โดยบังเอิญ...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
นอกจากนี้...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista