Vietnamita | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Verrattuna ..., ... näyttää...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Päinvastoin kuin ..., ... on...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... muistuttaa ... suhteessa...
... giống với... ở chỗ...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... và... khác nhau ở chỗ...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Voisin sanoa, että...
Tôi cho rằng...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Vaikuttaa siltä, että...
Tôi thấy rằng...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Mielestäni...
Cá nhân tôi cho rằng...
Usada para dar opinião pessoal
Omalta näkökantiltani katsoen...
Theo quan điểm của tôi...
Usada para dar opinião pessoal
Olen sitä mieltä, että...
Tôi mang quan điểm rằng...
Usada para dar opinião pessoal
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Uskon, että..., sillä...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Kieltämättä..., mutta...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Päinvastoin...
Trái lại,...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Toisaalta...
Một mặt,...
Usada para introduzir um lado do argumento
Toisaalta...
Mặt khác,...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Huolimatta...
Mặc dù...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Huolimatta siitä, että...
Mặc dù/Bất chấp...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Ohimennen...
Nhân tiện/Nhân thể...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Lisäksi...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista