Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Jag håller helt med om att ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Verrattuna ..., ... näyttää...
I motsats till ..., ... visar ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Päinvastoin kuin ..., ... on...
... till skillnad från ... är...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... muistuttaa ... suhteessa...
... liknar ... när det gäller ...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Voisin sanoa, että...
Jag skulle säga att ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Vaikuttaa siltä, että...
För mig verkar det som att ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Mielestäni...
Enligt min åsikt ...
Usada para dar opinião pessoal
Omalta näkökantiltani katsoen...
Från min synpunkt sett ...
Usada para dar opinião pessoal
Olen sitä mieltä, että...
Jag är av den uppfattningen att ...
Usada para dar opinião pessoal
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Uskon, että..., sillä...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Kieltämättä..., mutta...
Visserligen ... men ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Päinvastoin...
Tvärtom ...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Toisaalta...
Å ena sidan ...
Usada para introduzir um lado do argumento
Toisaalta...
Å andra sidan ...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Huolimatta...
Trots ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Huolimatta siitä, että...
Trots att ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Ohimennen...
För övrigt/Förresten ...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Lisäksi...
Dessutom ...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista