Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
Citação direta (ABNT)
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
Citação indireta (ABNT)
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
Citação direta (ABNT)