Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Forfatterens efternavn, forfatterens initialer. (Udgivelsesår). Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn.
Citação direta (ABNT)
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn. Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn, udgivelsesår.
Citação indireta (ABNT)
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Forfatterens navn og initialer. Bogens titel. # ed.[hvis det ikke er den første] Udgivelses sted: forlæggerens navn; udgivelsesår.
Citação direta (ABNT)