Alemão | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Nachname des Autors, Initialen des Autors. (Jahr der Publikation). Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers.
Citação direta (ABNT)
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Nachname des Autors, Vorname des Autors. Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers, Jahr der Publikation.
Citação indireta (ABNT)
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Nachname und Initialen des Autors. Titel des Buches. # Ausgabe. Ort der Publikation: Name des Herausgebers; Jahr der Publikation.
Citação direta (ABNT)