Vietnamita | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Citação direta (ABNT)
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Citação indireta (ABNT)
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Citação direta (ABNT)