Vietnamita | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação, número da página.
Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Citação direta (ABNT)
No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação. O número da página é opcional.
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Citação indireta (ABNT)
No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação, número da página.
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Citação direta (ABNT)