Vietnamita | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Nachname des Autors, Initialen des Autors. (Jahr der Publikation). Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers.
Họ tác giả, chữ cái đầu của tên tác giả. (Năm xuất bản). Nhan đề tác phẩm.Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản.
Citação direta (ABNT)
Nachname des Autors, Vorname des Autors. Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers, Jahr der Publikation.
Họ tác giả, tên tác giả. Tên tác phẩm. Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản, năm xuất bản.
Citação indireta (ABNT)
Nachname und Initialen des Autors. Titel des Buches. # Ausgabe. Ort der Publikation: Name des Herausgebers; Jahr der Publikation.
Họ và chữ cái đầu của tên tác giả. Tên tác phẩm. Lượt tái bản (nếu không phải lần xuất bản đầu tiên). Nơi xuất bản: tên nhà xuất bản; năm xuất bản.
Citação direta (ABNT)