Como se fala "zavedený" em inglês

CS

"zavedený" em inglês

CS zavedený
volume_up
{adjetivo masculino}

zavedený (também: pevně stanovený, založený)
Musí být zavedeny účinnější systémy řízení a kontroly.
More effective management and control systems must be established.
Je to znamení, že základní předpoklady pro demokratický vývoj Běloruska ještě nebyly zavedeny.
This is a sign that the basic preconditions for democratic development in Belarus have still not been established.
Kontakty na úrovni odborníků jsou s francouzskými orgány dobře zavedeny, což umožňuje účinný pokrok.
Contacts at expert level are well established with the French authorities, thus allowing effective progress.
zavedený (também: osvědčený)
Kontakty na úrovni odborníků jsou s francouzskými orgány dobře zavedeny, což umožňuje účinný pokrok.
Contacts at expert level are well established with the French authorities, thus allowing effective progress.
EU má s filipínskou vládou zavedený dialog, v němž obě strany diskutují o mnoha otázkách včetně lidských práv.
The EU has a well-established dialogue with the government of the Philippines where both sides discuss a wide range of issues, including human rights.
Je třeba poznamenat, že dobře zavedený systém může rovněž vytvářet přidanou hodnotu, protože budou využívány nevyužité kapacity a zabrání se ztrátám v oblasti logistiky.
It must be noted that a well-established system can also generate added value by exploiting unused capacities and avoiding logistical losses.

Exemplos de uso para "zavedený" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

CzechV některých městech, jako je Lille, byly zavedeny otevírací hodiny jen pro ženy.
In some cities, such as Lille, the swimming pools have womenonly sessions.
CzechBudou-li inteligentní dopravní systémy skutečně zavedeny, musí být interoperabilní.
If intelligent traffic systems are actually implemented, they must be interoperable.
CzechVe Finsku byly na úrovni místní správy kvóty zavedeny před 10 až 15 lety.
In Finland, quotas were introduced at local government level 10 to 15 years ago.
CzechPokud jsou změny zavedeny správně, přinesou snížení emisí znečišťujících látek.
If changes are introduced properly, they will result in reduced emissions of pollutants.
CzechJsou zavedeny již ve Spojených státech, v Nizozemsku a jiných zemích.
They are already in place in the US, in the Netherlands and in other countries.
CzechNyní zvažuji, které iniciativy v této oblasti by mohly být v blízké budoucnosti zavedeny.
I am now considering initiatives in this area that could be taken in the near future.
CzechDnes je již zavedený a zůstává i nadále jednou z největších výhod Unie.
Today, a stronger single market remains more than ever our greatest asset.
CzechOdborníci potvrdili, že byly zavedeny odpovídající technické standardy.
Experts have confirmed that the appropriate technical standards have been put in place.
CzechPro urychlení dodání pomoci již byly učiněny konkrétní kroky a zavedeny určité postupy.
Concrete actions and procedures have already been put in place to speed up delivery of aid.
CzechTento zákaz platil víc jak deset let a původně byl zavedený z dobrého důvodu.
This ban has been in place more than ten years and was originally implemented with good reason.
CzechOba systémy by měly být zavedeny do výroby v plném rozsahu do roku 2010.
Both systems should be fully implemented at production sites by 2010.
CzechVelice vítám právní předpisy, jež byly zavedeny v Irsku, Itálii a jiných zemích.
I very much welcome the legislation that has been introduced in Ireland, Italy and other countries.
CzechVzbuzuje naději, že budou zavedeny změny a dojde k demokratizaci země.
It awakens hope for the introduction of change and for democratisation.
CzechJe-li trh otevřený, musejí být rovněž zavedeny mechanismy dozoru.
When a market is open, there must also be surveillance mechanisms in place.
CzechEurobankovky a euromince byly zavedeny ve dvanácti zemích eurozóny 1.
Euro banknotes and coins were introduced in the 12 euro area countries on 1 January.€-day
CzechJinak řečeno, jde o stanovení lhůt a pobídek a především nejsou zavedeny žádné výjimky.
In other words, it lays down definite time periods, incentives and, most of all, no exceptions.
CzechEvropské dluhopisy budou zavedeny - tím jsem si naprosto jist.
Eurobonds will come - of that I am quite sure. Perhaps in four months' time.
CzechNa podnět francouzského ministra zemědělství Michela Rocarda byly zavedeny kvóty na mléko.
Under the impetus of the French Agriculture Minister, Michel Rocard, milk quotas were invented.
CzechA protože Rusko není členem WTO, nemáme s ním zavedený mechanismus pro urovnávání sporů.
Since Russia is not a member of the WTO, we do not have a dispute settlement mechanism with them.
CzechTyto reformy budou zavedeny za již probíhajícího úsilí, které nemá obdoby.
These reforms will be introduced against the background of unprecedented efforts already under way.