Como se fala "zavedení" em inglês

CS

"zavedení" em inglês

CS zavedení
volume_up
{neutro}

Vnější aspekty musí zahrnovat zavedení mimořádného potravinového programu EU.
External aspects must include the introduction of an emergency EU food programme.
Dokonce se zde objevili obhájci zavedení formálních přísných kritérií rybolovu.
Advocates of the introduction of formal, rigid fishing criteria have even appeared.
Avšak zavedení trestněprávní odpovědnosti za tyto činy není dostačující.
However, the introduction of criminal responsibility for such acts is not sufficient.
Evropský parlament podporuje jeho rychlé, účinné zavedení.
The European Parliament is encouraging rapid, effective implementation.
Jaký je harmonogram pro zavedení Basileje II a Basileje III ve Spojených státech?
What is the timetable for implementation of Basel II and Basel III in respect of the US?
Rozhodně potřebujeme úplné zavedení Paktu stability a růstu.
We absolutely need full and complete implementation of the Stability and Growth Pact.
zavedení (também: aparatura, instalace, instalování)
Španělské předsednictví často hovoří o otázce občanské iniciativy a o pohotovém a rychlém zavedení systému služby pro vnější činnost.
The Spanish Presidency talks a lot about the issue of the Citizens' Initiative, and about the swift and rapid installation of the system for the External Action Service.
Proto vítám nedávný návrh na zavedení zátěžových testů jaderných zařízení, jakož i vstup směrnice o jaderné bezpečnosti v platnost.
I therefore welcome the recent proposal to introduce stress tests for nuclear installations, as well as the entry into force of the directive on nuclear safety.
Obecně se má za to, že přijetí účetních systémů na akruálním základě bylo úspěšným krokem a že jejich zavedení přispělo k výraznému zpřesnění.
It is widely accepted that the adoption of accrual-based accounting systems has been a success and that that installation has been responsible for much marked improvement.
zavedení (também: bota, kopnutí, vysoká bota)
volume_up
boot {subst.}

Exemplos de uso para "zavedení" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

CzechZa prvé, posílení správy ekonomických záležitostí a zavedení evropského semestru.
Firstly, strengthening economic governance and initiating the European Semester.
CzechMnozí protestující volají nikoli pro demokracii, ale po zavedení práva šaría.
Many of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.
CzechVšichni jsou pochopitelně nadšeně pro zavedení nové daně z finančních transakcí.
Surely, there is great enthusiasm to introduce a new tax on financial transactions.
CzechParlament stojí před akčním plánem na zavedení energetické politiky v Evropě.
Parliament is looking at an action plan on implementing energy policy for Europe.
CzechZavedení minimální mzdy zabrání nechudším státům v účasti na hospodářské soutěži.
Introducing minimum wages will prevent the poorest countries from competing.
CzechPřišla krize a nyní vidíme výhodu zavedení balíčku jednotného evropského nebe II.
The crisis has come and we have seen the benefit of implementing the SES II package.
CzechFunkce agentury Frontex se od jejího zavedení v roce 2005 postupně rozšiřuje.
Since its launch in 2005, Frontex's capacity has been progressively expanded.
CzechProto podporuji snahy o zavedení vyšší míry transparentnosti na úrovni Evropské unie.
Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.
CzechZavedení evropské platformy pro městskou mobilitu by právě k tomu určitě přispělo.
Establishing a European platform for urban mobility would certainly do that.
CzechMezi tyto prostředky patří ovšem zejména zavedení ekonomického řízení Unie.
These means include, for example, the establishment of an EU economic government.
CzechA další otázka: Jak dalekosáhlý by podle vás byl dopad zavedení legislativní stopy?
Also: how far-reaching do you expect the impact of the legislative footprint to be?
CzechChtěl bych proto Unii navrhnout zavedení minimální úrovně základní sociální ochrany.
I would therefore like to propose a minimum basic social protection for the Union.
CzechMohu říci jen tolik, že Komise nevidí v zavedení přechodných lhůt žádný problém.
I can only say that the Commission does not have a problem with transitional deadlines.
CzechOd zavedení systému v roce 2005 jsou do něj postupně zapojována další odvětví.
While it's still possible to slow down climate change, it can't be stopped completely.
CzechKoncept jednotného trhu bude prosazen v praxi prostřednictvím zavedení pasů.
The concept of the single market will be put into practice by means of the passport.
CzechMusíme přehodnotit naši strategii a přijmout rozhodná opatření pro zavedení pořádku.
We need to rethink our strategy here and to take decisive action to establish order.
CzechZměna jednacího řádu z důvodu zavedení společného rejstříku transparentnosti (
Amendment of the Rules following the establishment of a common Transparency Register (
CzechPodmíněnost a způsob jejího zavedení na úrovni členských států je zásadní.
Cross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.
CzechProto podporuji zavedení přísných, systémových sankcí pro ty, kteří poruší zákon.
I am therefore in favour of severe and consistent sanctions for those who break the law.
CzechJe zapotřebí zvýšit naše úsilí o zavedení ambiciózní inovační politiky v Evropě.
We need to increase our efforts to implement an ambitious policy of innovation in Europe.