Como se fala "v zásadě" em inglês

CS

"v zásadě" em inglês

CS

v zásadě {advérbio}

volume_up
v zásadě (também: zásadně)
Příklad Irska nám ukázal, že tato kontrola byla v zásadě nespolehlivá.
The Irish example has shown that this check was fundamentally unreliable.
Rozpočtový výbor tento návrh v zásadě podporuje.
The Committee on Budgets fundamentally supports the proposal.
V zásadě podporuji mezikulturní výměnu, zejména vědecké úrovni.
I am fundamentally in favour of an intercultural exchange, particularly at a scientific level.
Všichni cestující si musí být totiž v zásadě rovni před zákonem.
In fact, and as a matter of principle, all passengers must be equal before the law.
Pro nás to znamená, že proaktivní a zpětné používání údajů jmenné evidence cestujících je skutečně v zásadě vyloučeno.
For us, that means that the proactive and reactive use of passenger name record data is actually out of the question as a matter of principle.
Návrh usnesení, který nám je předložen, v zásadě sice zahrnuje několik varování, s nimiž souhlasíme, ale jsou nedostatečná.
Apart from the matter of principle, the proposal for a resolution put before us includes numerous warnings that we agree with, but they are insufficient.

Traduções parecidas para v zásadě em Inglês

v preposição

Exemplos de uso para "v zásadě" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Czech. - My ve straně UKIP jsme v zásadě proti evropským politickým stranám.
in writing. - We in UKIP are opposed in principle to European political parties.
CzechBěhem našich diskusí se objevil další bod, který v zásadě nikdo nezpochybňuje.
Another point arose during our discussions, one that nobody essentially disputes.
CzechV zásadě se k reformě cukrovarnického odvětví ve Společenství stavíme kladně.
Basically we are favourably disposed to a reform of the Community sugar sector.
CzechZa třetí, proč to dělat, když veřejnost v zásadě podporuje každé vládní rozhodnutí?
Third, why do so if the public supports every government decision on principle?
CzechPodpora pro odvětví zemědělství po roce 2013 by v zásadě měla být posílena.
In essence, support for the agriculture sector should be strengthened after 2013.
CzechAle anonymita v zásadě umožňuje lidem říkat cokoliv. ~~~ Nejsou žádná pravidla.
But anonymity basically allows people to say anything, all the rules gone.
CzechPoslední prognózy od mezinárodních organizací přinášejí v zásadě obdobné hodnocení.
Most recent forecasts by international organisations give a broadly similar picture.
CzechNa loga kvality, jsou-li dobrovolná, by mělo být v zásadě pohlíženo jako na užitečná.
Quality logos should, in principle, be viewed as beneficial if they are voluntary.
CzechNemáme čas zacházet do dalších podrobností, ale v zásadě, také to funguje.
We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.
CzechA co můžete udělat je v zásadě porovnat DNA normálních segmentů versus rakoviny.
And what you can do is sort of compare DNA of normal segs versus cancer.
CzechVýchodisko z krize v zásadě není problém ekonomické ani fiskální politiky.
Exiting from the crisis is basically not a problem about economic or fiscal policy.
CzechZa prvé, EU v zásadě usiluje o to, přispět k celosvětově lepší správě věcí veřejných.
Firstly, in principle the EU aims to contribute to better world governance.
CzechChovatelství by v zásadě mělo být zemědělskou činností, ne průmyslovou.
Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one.
CzechTakže, ač v zásadě souhlasím, musím se z uvedených důvodů zdržet hlasování.
So, while I agree in principle, I had to abstain for the foregoing reasons.
CzechExistují v zásadě dva způsoby, kterými můžeme na toto znepokojení reagovat.
There are two kinds of responses that we make to this sort of general dissatisfaction.
CzechV zásadě též souhlasím s argumenty, které velmi presvedčivě uvedla paní Flautreová.
Basically I also agree with the points put very cogently by Mrs Flautre.
CzechCelková velikost rozvah MFI zůstala v posledních měsících v zásadě beze změny.
The overall size of MFI balance sheets has remained broadly unchanged over recent months.
Czech. - V zásadě vítám koncepci Evropského technologického institutu.
in writing. - I welcome in principle the idea of a European Institute of Technology.
CzechPřestože to nebude jednoduché, tato otázka se v zásadě nachází na pořadu dne.
Although not easy to achieve, this is essentially the order of the day.
CzechPozměňovací návrhy 3, 8, 15, 20, 58, 64, 65, 76, 87, 88 a 89 mohou být přijaty v zásadě.
Amendments 3, 8, 15, 20, 58, 64, 65, 76, 87, 88 and 89 can be accepted in principle.