Como se fala "v tísni" em inglês

CS

"v tísni" em inglês

CS

v tísni {adjetivo}

volume_up
Není zřejmé, zda větrné energie splní tato kritéria, je to velmi nákladné a již nyní se tím zvyšují ceny elektřiny pro rodiny v tísni a pro podniky.
It is not clear that wind meets those criteria, it is very expensive and it is already forcing up the costs of electricity for hard-pressed families and for businesses.

Traduções parecidas para v tísni em Inglês

v preposição
tísně substantivo
English
tísnit verbo
English

Exemplos de uso para "v tísni" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

CzechZáležitost přístavů pro lodě v tísni byla předmětem sporu mezi Parlamentem a Radou.
The issue of ports of refuge has been a bone of contention between Parliament and the Council.
CzechRovněž jsme zpřísnili dohodu pro přijetí lodí v tísni.
We have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
Czech. - Pane předsedající, budu stručný, chápu, že jsme v časové tísni.
Member of the Commission. - Mr President, I shall be brief, because I understand we are under pressure of time.
CzechNa základě těchto podmínek si musíme sami sobě položit otázku, zda se skutečně jedná o pomoc v tísni.
On the basis of these conditions, we all ask ourselves whether this is really emergency aid.
CzechAvšak, pane úřadující předsedo Rady, jsem si až příliš vědom toho, že jsme v těžké časové tísni.
However, President-in-Office of the Council, I am only too aware that we are under enormous time pressure.
CzechPovolujeme zpravodajům o trochu více času, ale teď jsme již v časové tísni a už si to nemůžeme dovolit.
We are allowing the rapporteurs a little more time, but now we are short of time and we cannot continue to do so.
CzechTento postoj s sebou nese i toleranci a velkorysost, především však porozumění a soucit s těmi, kdo se ocitnou v tísni.
This attitude also encompasses tolerance and generosity and, above all, understanding and compassion when others are in distress.
CzechNyní se pod záminkou tzv. sudetoněmecké hrozby snaží v časové tísni vyjednat pro Českou republiku opt-out.
Now, under the pretext of the so-called Sudeten threat, he is attempting under pressure of time to negotiate an opt-out for the Czech Republic.
CzechJsem přesvědčena, že lodě v tísni musí být přijímány ve zvláštně vybavených oblastech, kde jim může být poskytnuta potřebná pomoc.
I believe that ships in distress must be received in specially equipped areas where they can be given the assistance they need.
CzechJsme opravdu v časové tísni.
CzechVzhledem k tomu, že jsem v časové tísni a že paní komisařka zodpověděla moji otázku velmi přesně, nemám další doplňující otázky.
Mr President, given that we are under time constraints and the Commissioner has answered my question quite precisely, I have no follow-up.
CzechČasto budete pracovat v časové tísni a ve stresu, ale budete se podílet na důležitých úkolech a budete mít velkou příležitost věci změnit.
This will involve a lot of time pressure and a lot of stress, but also great challenges and great opportunities to make a difference.
CzechPokud se týká těchto nehod, rád bych jakožto stínový zpravodaj odkázal zejména na to, co bylo dohodnuto ohledně útočišť pro lodě v tísni.
As far as the latter is concerned, I should like, as shadow rapporteur, to refer in particular to what was agreed on refuges for vessels in danger.
CzechPosílená pravidla o poskytování útočiště lodím v tísni zajistí, že budeme moci předcházet tomu, že se nehody změní v ekologické katastrofy.
Reinforced rules on the accommodation of ships in distress in a place of refuge will make sure we can prevent shipping accidents from turning into environmental disasters.
CzechTato opatření by měla schválit Evropská unie a měla by platit dva nebo tři roky, tedy po dobu nezbytnou k dokončení pomoci v tísni a obnovy.
These would be measures authorised by the European Union and valid for two or three years, that is to say for the time needed until the end of the emergency and reconstruction.
CzechHovořím konkrétně o nezávislém orgánu, který má být vytvořen, aby rozhodl o tom, co je vždy obtížné: zdali poskytnout útočiště lodi v tísni.
I am talking specifically about the independent authority that is to be set up to make what is always a very difficult decision: whether to admit a vessel in distress into a place of refuge.