Como se fala "utväg" em inglês

SV

"utväg" em inglês

volume_up
utväg {gên. com.}

SV utväg
volume_up
{gênero comum}

utväg (também: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {subst.}
Jag stöder även Charles Tannocks uppfattning om att ”vilken utväg som helst är en bra utväg”.
I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'.
Finner man ingen annan utväg, bör man kanske tillgripa reglering.
If no other way can be found, then it is perhaps necessary to resort to regulation.
I dessa tider med modern teknik skulle den elektroniska motorvägen kunna erbjuda en utväg.
In this age of modern technology, the electronic highway could offer a way-out.
utväg (também: utgång)
volume_up
way out {subst.}
Jag stöder även Charles Tannocks uppfattning om att ”vilken utväg som helst är en bra utväg”.
I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'.
I dessa tider med modern teknik skulle den elektroniska motorvägen kunna erbjuda en utväg.
In this age of modern technology, the electronic highway could offer a way-out.
Detta innebär naturligtvis också att det inte föreligger något initiativ till en utväg.
This also means, of course, that there is no initiative offering a way out.
Först skulle jag vilja rapportera om något oroväckande och även föreslå en möjlig utväg.
(FR) Mr President, first of all, I would like to report an alarming fact and propose what might be a remedy for it.
I Europa, särskilt i länder med de lägsta födelsetalen (bland annat Spanien och Italien), är invandring en nödvändig utväg.
In Europe, particularly in the countries with the lowest birth rate (Spain and Italy, amongst others), immigration is a necessary remedy.
Vi måste också lätta på invandringslagstiftningen för att förhindra att folks drivs till att ta till en sådan här desperat utväg.
We must also relax immigration laws to prevent people from being driven to take these desperate remedies.

Exemplos de uso para "utväg" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDen strategi att peka ut de berörda som vi tillämpar varje månad är en sista utväg.
The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
SwedishFör det första har man kunnat finna en utväg i den svåra frågan om ett ekonomiskt belopp.
First, a solution was found to the difficult question of the amount of financing.
SwedishJag anser att ändringsförslagen av Rodríguez Ramos är en bra utväg i denna fråga.
Mrs Rodríguez Ramos' amendments therefore seem to me to be a good solution to the problem.
SwedishSom en sista utväg utfärdar EU-delegationen demarscher för att stoppa avrättningarna.
As a last resort, the EU delegation actively carries out démarches to halt executions.
SwedishKonsumenten måste fortfarande ha rätten att gå till en domstol som en sista utväg.
The consumer must still have the right to go to court as a last resort.
SwedishJag anser att ändringsförslagen av Rodríguez Ramos är en bra utväg i denna fråga.
Mrs Rodríguez Ramos ' amendments therefore seem to me to be a good solution to the problem.
SwedishSom jag sade tidigare skulle detta dock bara övervägas som en sista utväg.
As I said earlier, however, this would only be regarded as a last resort.
SwedishUnder dessa omständigheter blir förflyttning ofta romernas sista utväg.
Under these circumstances migration often becomes the last resort for Roma.
SwedishFör det andra är penningpolitiken - låneinstans som sista utväg - fortfarande centraliserad.
Secondly, monetary policy - the lender of last resort - is still centralised.
SwedishFör dem ses invandring ibland som en sista utväg för att undgå fattiga levnadsvillkor.
For them, immigration is sometimes seen as a last resort to escape poor living conditions.
SwedishDet är en sista utväg, som kommissionsledamot Viviane Reding sade, men en viktig sådan.
It is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.
SwedishAtt behandla ungdomarnas problem med läkemedel bör vara en sista utväg.
Treating the problems of the young with drugs should be the last resort.
SwedishJag tror i rättvisans namn inte att denna utväg verkligen är önskvärd.
I do not really think that, in all fairness, that is a desirable outcome.
SwedishMånga ser ingen annan utväg än att vända sig till ett privat företag för att få hjälp.
Many are left with no option but to turn to a private company to assist them in this matter.
SwedishParlamentet har erbjudit en utväg. Den accepterades tyvärr inte.
Parliament has offered a solution, but unfortunately it has not been accepted.
SwedishJag välkomnar också transport av högaktivt avfall som en sista utväg.
I also welcome recourse in the last resort to the transport of highly radioactive waste.
SwedishMilitära och civila försvarsresurser bör endast användas i katastrofinsatser som en sista utväg.
Military and civil defence resources should only be used in disasters as a last resort.
SwedishDär rättsstaten inte fungerar erbjuder säkerhetsklausulerna ingen utväg.
In countries where the rule of law does not prevail, the safeguard clauses will not be of any help.
SwedishDe skyddsåtgärder som beskrivs av Nicolas Schmit är en sista utväg.
The protection measures outlined by Mr Schmit are a last resort.
SwedishSå det är en sista utväg om den här lagstiftningen inte skulle lyckas.
So that is the ultimate resort, should this legislation fail.