SV uttrycka
volume_up
[uttryckte|har uttryckt] {verbo}

Jag vill uttrycka mitt fullständiga missnöje rörande kommissionens gensvar.
I wish to express total dissatisfaction with the reply of the Commission.
Avslutningsvis, vill jag gärna uttrycka min tillfredsställelse över betänkandet.
In conclusion, I would like to express my satisfaction with the report.
Jag vill verkligen uttrycka min uppriktiga uppskattning till skuggföredraganden.
Indeed, I would like to express my sincere appreciation to the shadow rapporteur.
Tillåt mig emellertid att uttrycka en viss bitterhet, som jag inte kan undvika att känna.
But allow me to convey to them a certain sense of bitterness which I cannot help but feel.
Jag vill inte avsluta utan att uttrycka min respekt för Rothleys arbete under dessa år.
Before concluding I must convey to Mr Rothley how much I have valued his work over the years.
Jag skulle vilja uttrycka mitt deltagande med hans familj.
I would like to convey my condolences to his family.
Jag anser därför att det är viktigt, om jag får uttrycka mig så okonventionellt, att kräva lika rätt för alla.
I therefore think it is important to demand equal rights for all, to coin a phrase.
Det är rådet som har felat och vi ville formulera frågan så att vi kunde uttrycka vår kritik mot rådet.
It is the Council that is at fault, and we wanted to phrase this question so that we could express our criticisms to the Council.
Rätten att uttrycka sina åsikter utan rädsla eller konsekvenser är, för att låna en mening från den store engelske domaren Lord Devlin, "En lampa som visar att friheten lever."
The right to express one' s opinions without fear or consequence is to borrow a phrase from the great English judge Lord Devlin, -A lamp that shows that freedom lives.'
Som alltid kan jag bara uttrycka mitt ogillande.
As always, I can only register my disapproval.
Vi vill uttrycka vår avsky och protestera mot de egyptiska myndigheternas behandling av människor som söker hjälp.
We wish to register our outrage and protest against the treatment meted out by the Egyptian authorities to people seeking help.
Jag måste dock uttrycka min skepsis när det gäller de snäva kriterier för rätten till finansiering som anges i artikel 2.
I must, however, register my scepticism as regards the tight eligibility criteria laid down in Article 2.
uttrycka (também: uppge, tala om, säja)
Lite poetiskt brukar jag uttrycka det som att Europa är våra fosterländers fosterland.
I like to say, somewhat poetically, that Europe is the homeland of our homelands.
Jag vill klart uttrycka att stiftelsen gör ett gott arbete.
I would like to say clearly that the Foundation is doing good work.
Nu kan vi bara uttrycka vår sympati till deras familjer.
Now is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.
uttrycka (também: säga, tala, uttala sig, yttra sig)
Snälla ni, låt oss uttrycka oss med ord som medborgarna och jag kan förstå.
Please speak to us in words that the citizens and I can understand.
När jag talar om de institutionella bestämmelserna måste jag uttrycka mig mycket tydligt.
When I speak about the institutional rules, I have to be very clear.
Herr Wolf har ordet för att uttrycka sin åsikt om det muntliga ändringsförslaget.
Mr Wolf has the floor to speak against this oral amendment.
Kommer EU:s representanter att uttrycka sitt missnöje med Robert Mugabes närvaro i Libyen?
In Libya, will EU representatives voice their disapproval of Mugabe's presence?
Slutligen vill jag uttrycka mina tvivel kring planerna på en europeisk försvarsmakt.
Lastly I must voice doubts about the plans for a European defence force.
Utan tvivel måste vi uttrycka vår oro för landets befolkning.
Without any doubt, we must voice our concern for the people in the country.
uttrycka (também: formulera, klä i ord)
Till sist vill jag, naturligtvis, uttrycka min medkänsla med offrens anhöriga.
Finally, of course, a word of sympathy to the families of the victims.
Jag vill emellertid uttrycka ett varningens ord när det rör ett antal frågor.
I would like, however, to sound a word of caution on a number of fronts.
Först av allt vill jag uttrycka mitt tack och stöd till kommissionsledamot Cecilia Malmström.
Mr President, first of all, a word of thanks and support for Commissioner Malmström.
uttrycka (também: andas, andas ut, leva, susa)
. - (EN) Jag måste uttrycka min oro för den princip som tillämpas så fort detta betänkande läggs fram i kammaren.
in writing. - I have to express my disquiet about the principle embodied in the very notion of presenting this report to plenary.
uttrycka (também: visa, betyda, beteckna, ge uttryck för)
Syftet med skrivelsen som undertecknats av den tjänsteman som nämns i ledamotens fråga, var att uttrycka hans fulla förståelse för att dessa krav alltid gäller och att de är ovillkorliga.
The purpose of the letter signed by the official mentioned in the honourable Member's question was to signify his full awareness that these requirements always prevail and are unconditional.
Detta saknas i det preliminära budgetförslag som förelagts oss, och jag vill på mitt utskotts vägnar uttrycka vår djupaste besvikelse.
That is what is missing in the draft budget proposed to us and, on behalf of my committee, I wish to inform you of our utter disappointment.
Men vi får inte blanda ihop denna grundläggande rättighet med friheten att uttrycka all information utan påföljder eller ansvar och utan att ha tillräckliga bevis.
However, we must not confuse this fundamental right with the freedom to utter any information without consequence or responsibility and without having conclusive proof.
Jag vill uttrycka mitt stöd och min tacksamhet för Nikolaos Sifunakis betänkande och ställa mig bakom alla lovord som uttalats i dag om detta dokument.
   – Mr President, I would like to express my support and gratitude for Mr Sifunakis’ report and endorse all the words of commendation uttered today regarding this document.

Sinônimos (sueco) para "uttrycka":

uttrycka
uttryck

Exemplos de uso para "uttrycka" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishMen jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids.
Nevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
SwedishDet vi talar om i dag, för att uttrycka det enkelt, är äganderätten till idéer.
Today, what we are talking about, to put it simply, is the ownership of ideas.
SwedishAtt det måste ske ett trendbrott - för att uttrycka det milt - är också helt klart.
It is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
SwedishJag är mycket kluven här, och det skulle jag därför försiktigt vilja uttrycka här.
So I really am in two minds, and I would just like to cautiously mention that.
SwedishDetta skarpa svärd - för att uttrycka det så - har vi endast förbehållit oss.
We have reserved for ourselves this ultimate weapon, if I may so describe it.
SwedishÄven vi, liksom föredraganden, vill uttrycka vårt klara stöd till gemenskapens svar.
We too, as rapporteur, declare our obvious support for the Community response.
SwedishEller för att uttrycka mig på annat sätt: genom pluralism garanteras konkurrenskraft.
Or let us put that the other way around: pluralism guarantees competitiveness.
SwedishOm vi ska lyckas räcker det alltså inte att bara uttrycka kritik i Tibetfrågan.
Therefore, in order for us to succeed, criticism on the matter of Tibet is not enough.
SwedishMan måste komma ihåg de attacker som inte har ägt rum, om jag får uttrycka mig så.
You have to remember the attacks that have not taken place, if I can put it that way.
SwedishAllmänt kan man säga att de kom för att uttrycka att de känner sig lite lurade.
Generally speaking, they expressed the feeling of being somewhat deceived.
SwedishJag skulle hellre uttrycka mig lite grövre: ”Hjälper du mig så ska jag hjälpa dig.”
I would rather more crudely call it: 'I will scratch your back if you scratch mine'.
SwedishJag vill börja med att uttrycka min beundran för alla som har arbetat med budgeten.
I would like to begin by stating my admiration for everyone who worked on the budget.
SwedishJag skulle vilja uttrycka min uppskattning för de goda arbetsrelationerna.
I should like to share with him my appreciation for the good working relationship.
SwedishI detta hänseende vill jag uttrycka min uppskattning angående betänkandet av Dybkjær.
I would like to thank Mrs Dybkjaer for the report she has submitted on the subject.
SwedishMan skulle inte kunna uttrycka det bättre, för just det är våra två målsättningar.
Those are exactly our aims and you have taken the words out of our mouths.
SwedishDärför vill vi också uttrycka vår tacksamhet med ledamot Miguélez Ramos betänkande.
For this reason, too, we are grateful for the report by Mrs Miguélez Ramos.
SwedishFör att uttrycka det enkelt: Ingen vill att ljuset ska slockna hemma hos de egna barnen.
Putting it simply, nobody wants the lights to go out in their children's homes.
SwedishNaturligtvis kan ingen förbjudas att uttrycka dessa och liknande åsikter.
Of course, no one can be forbidden from expressing these and similar opinions.
SwedishÄven jag skulle vilja inleda med att uttrycka mitt helhjärtade tack till föredraganden.
I too should like to start by expressing my wholehearted thanks to the rapporteur.
SwedishLåt mig uttrycka mig helt tydligt på denna punkt: EU har här inte gett bort någonting!
Let me be quite clear on this point: the EU has not given anything away here!