Como se fala "utdraget" em inglês

SV

"utdraget" em inglês

SV utdraget
volume_up
{advérbio}

utdraget (também: säkert)

Sinônimos (sueco) para "utdrag":

utdrag
Swedish

Exemplos de uso para "utdraget" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDetta tillsammans gjorde samarbetet med EU svårt och tidsmässigt oerhört utdraget.
All this made cooperation with the EU difficult and incredibly time-consuming.
SwedishReservationen raderas automatiskt från utdraget efter några dagar.
This authorization will automatically expire from your statement in a few days.
SwedishFrågan förtjänar inte ett utdraget käbblande, och det är hög tid att den avslutas.
The issue does not merit protracted wrangling, and it is high time it was brought to a conclusion.
SwedishOm det visas, och om du ändrar det, kan detta påverka Google-utdraget efter nästa genomsökning av din webbplats.
If it does, changing it may affect your Google snippet after we next crawl your site.
SwedishOm det inte visas kan du pröva med att söka efter rubriken eller utdraget inom citattecken på Google.se.
If it doesn't, try searching Google.com for the title or snippet enclosed in quotation marks.
SwedishJag hoppas att jag besvarat era frågor, även om det blev mycket utdraget vid den här sena timmen.
Mr Ruffalo, I hope that I have answered your questions, even if I have taken far too long at this late hour.
SwedishVanligtvis visas avgifterna på utdraget som GOOGLE*säljarens namn, men exakta uppgifter finns i ditt kvitto.
The standard format for charges on your statement is GOOGLE*Seller's name, but please check your receipt for exact details.
SwedishMed detta ärende kunde han ha upplevt slutförandet av ett mycket framgångsrikt och relativt utdraget förfarande med Europaparlamentet.
This experience is now reserved for you, Commissioner Almunia.
SwedishFortsatt utdraget oväsen och visslingar)
SwedishOm ni tänker på det, hela systemet av allmän utbildning runt om i världen är en utdraget process av universitets antagning.
If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance.
SwedishVi kände att det fanns ett behov av ett fortsatt stöd, eftersom kommissionen erkänner att avvecklingen är ett utdraget förlopp.
We felt that there was a need to continue providing support since the Commission recognises that decommissioning is a process.
SwedishOm beställningen har annullerats är det utestående beloppet som visas på utdraget bara ett reserverat belopp, inte en faktisk debitering.
If your order has been cancelled, the pending amount that you've noticed is only an authorization, not an actual charge.
SwedishDu kan hjälpa oss att förbättra kvaliteten på titeln och utdraget från dina webbsidor genom att följa de allmänna riktlinjerna nedan.
You can help improve the quality of the title and snippet displayed for your pages by following the general guidelines below.
SwedishVi är också medvetna om att behandlingen av frågor om de mänskliga rättigheterna i olika länder ibland är en del av ett utdraget förfarande.
We are also aware that the handling of human rights issues in various countries sometimes forms part of a long-drawn process.
SwedishMålet med utdraget och titeln är att på bästa sätt återge och beskriva varje resultat och visa hur det är relevant för användarens sökning.
The goal of the snippet and title is to best represent and describe each result and explain how it relates to the user's query.
SwedishI och med att Frankrike och Tyskland agerar som stormakter var processen för att nå ett beslut om stödpaketet mycket dyrt och utdraget.
With France and Germany acting like great powers, the process of reaching a decision on the assistance package was very expensive and protracted.
SwedishOm du upptäcker fler än ett kund-ID på utdraget kan det innebära att du har fler än ett AdWords-konto kopplat till den betalningsmetoden.
If you notice more than one customer ID on your statement, it might mean that you have more than one AdWords account associated with that form of payment.
SwedishEfter ett utdraget arbete har vi gjort verkliga framsteg, för detta direktiv behövs precis lika mycket, om inte mer, i dag som för sex år sedan.
After a prolonged efforts we have made real progress, because this directive is just as relevant, if not more relevant, today than it was six years ago.
SwedishDet kan mycket väl vara att ni har gjort ett utdraget problem ännu svårare att lösa.
I must question the wisdom of the approach and I am concerned by your actions; you could well have made a protracted problem more difficult to resolve.
SwedishVårt viktigaste mål måste nu vara att göra de nödvändiga anslagen tillgängliga i god tid till den 1 januari 2004 och att undvika ett utdraget förlikningsförfarande.
Our main objective must now be to make the necessary funding available in good time for 1 January 2004 and to avoid a long drawn-out conciliation procedure.