Como se fala "utan vidare" em inglês

SV

"utan vidare" em inglês

SV utan vidare
volume_up
[exemplo]

Vi övergår nu utan vidare diskussion till fråga nr 6 från Brian Crowley (H-0714/98):
So without further ado we move on to Question No 6 by Brian Crowley (H-0714/98)
Det skulle därför vara inkonsekvent med våra tidigare ståndpunkter att utan vidare godkänna avtalen.
It would therefore be inconsistent with our earlier positions to give consent without further ado.
without further ado

Traduções parecidas para utan vidare em Inglês

utan advérbio
English
utan conjunção
English
utan preposição
vidare adjetivo
vidare advérbio

Exemplos de uso para "utan vidare" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishNär det gäller kineserna kan det inte komma på fråga att utan vidare införa kvoter.
Where the Chinese are concerned, there can be no question of imposing quotas lightly.
SwedishDet är inte så långt från Luxemburg och de kan utan vidare resa med bil.
It is not so far from Luxembourg and they can travel by car without any problem.
SwedishDet hindrar inte att jag utan vidare kan instämma med flera punkter i resolutionen.
That does not alter the fact that I can agree with many paragraphs of the resolution.
SwedishVärldsbanken investerade inte närmare 4 miljarder gulden i oljeprojektet utan vidare.
The World Bank did not put almost NLG 4 billion into the oil project lightly.
SwedishVitbokens förslag om freight freeways kan man utan vidare kalla positiva.
The White Paper's proposals for freight freeways can be called thoroughly positive.
SwedishVi har dessutom börjat, utan vidare framgång, med Marocko, Egypten och Mauretanien.
We have started, but have made very little progress, with Morocco, Egypt and Mauritania.
SwedishDet är ett bra fördrag, och historiskt sett utan vidare i klass med Maastrichtfördraget.
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
SwedishMen jag håller inte med om att vi utan vidare bör dra in utvecklingsbiståndet till Kenya.
However, I do not agree that we should just suspend development aid to Kenya.
SwedishDenna politik är en förolämpning mot mänskligheten och måste därför förkastas utan vidare.
This policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
SwedishDu kan driva verksamheten vidare utan ansvar för tidigare affärer och åtaganden.
You can continue the business without any liability for earlier transactions or commitments.
SwedishVi kan inte stödja detta förslag utan vidare information och beredning.
We cannot support this proposal without further information and preparation.
SwedishVi bör inte utan vidare flytta frågestunden med frågor till kommissionen.
Mr President, we should not lightly move Question Time to the Commission.
SwedishHädanefter kommer vi emellertid inte vidare utan ett särskilt energikapitel i fördraget.
In future, however, we will make no progress without an energy chapter in the Treaty.
SwedishDe bland oss som företräder flamländarna kan inte utan vidare ha överseende med det.
Those of us who represent the Flemish people cannot just overlook this.
SwedishFrizoner är för det mesta hamnar där varor anländer utan tull och exporteras vidare utan tull.
These are mostly ports, where goods arrive and are exported again free of customs.
SwedishMedborgarna bör kunna veta vilka flygföretag som inte utan vidare är säkra.
Citizens need to be able to know which airlines are not totally safe.
SwedishVad är det för typ av rättigheter, när de förkastas utan vidare i solidaritetens namn?
What kind of rights are these, when they are rejected out of hand in the name of solidarity?
SwedishVi var ytterst oroliga för att japanerna och amerikanerna skulle gå vidare utan oss.
We were extremely anxious that the Japanese and the Americans would be going ahead without us.
SwedishDetta har ni alltid utan vidare avspisat i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.
You always flatly refused this in the Committee for Agriculture and Rural Development.
SwedishDetta är utan vidare den debatt vi i parlamentet skall ägna oss åt och arbeta utifrån.
This, clearly, is the debate in which we in Parliament shall engage and on which we shall work.