Como se fala "undvikande" em inglês

SV

"undvikande" em inglês

EN

SV undvikande
volume_up
{neutro}

undvikande (também: undanflykt)
volume_up
evasion {subst.}
Höga skatter lockar fram skadlig konkurrens, undvikande och kringgående av skatter.
High tax rates encourage harmful competition and tax evasion.
Vårt svar på globaliseringen bör inte vara undvikande eller konservatism, utan vi bör i stället anamma globaliseringen och förbereda våra medborgare för den.
Our answer to globalisation must not be evasion and conservatism but to embrace it and prepare our citizens for it.
Problemet med bedrägerier genom undvikande av tullavgifter är en av de stora ännu ej lösta utmaningarna för Europeiska unionen.
Madam President, the problem of fraud in the evasion of customs duties is one of the great unresolved challenges facing the European Union.

Sinônimos (sueco) para "undvikande":

undvikande

Exemplos de uso para "undvikande" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishJag tackar er för detta svar, även om det var något undvikande.
Commissioner, thank you for your answer, although I think it is slightly elusive.
SwedishDen står för ett överskjutande av skulden och ett undvikande av ansvarstagande.
It stands for passing the blame and dodging responsibility.
SwedishKommissionen svarade undvikande genom att hänvisa till oproportionerliga hanteringskostnader.
The Commission evaded the question by referring to the disproportionate handling charges.
SwedishFörst då reagerade den internationella hjälpinsatsen, ett förebyggande undvikande av konflikten uteblev.
Only then did international aid react; no preventative action was taken in order to avoid conflict.
SwedishJag tycker att kommissionsledamoten är något undvikande.
I find the Commissioner is rather reticent about that.
SwedishDe slingrar sig när man talar om koldioxidupptaget, särskilt beskogning och undvikande av skogsskövling.
They try to run when one talks about carbon sequestration, particularly afforestation and avoided deforestation.
SwedishSmuggling och undvikande av tullbetalning är problem som rör alla EU:s medlemsstater.
Mr President, ladies and gentlemen, smuggling and evading the payment of duties are problems which affect all the EU Member States.
SwedishLåt oss inte använda oss av någon undvikande taktik, som till exempel att diskutera frågor där vi bara kan uppbjuda moralisk påverkan.
Let us not use avoidance tactics such as discussing issues over which we can only exert a moral influence.
SwedishDelegaterna kan ordna med en betydligt bättre samordning mellan bilateralt bistånd och gemenskapsbistånd, för undvikande av dubbla insatser.
Delegates could organize much better coordination of bilateral aid and Community aid to save duplication.
SwedishVi förväntar oss därför, herr ordförande Santer, mycket klarhet, inga undvikande svar och alldeles särskilt en stor ansvarskänsla.
We are therefore hoping, Mr Santer, for total clarity, a lack of equivocation and, in particular, a wide-ranging sense of responsibility.
SwedishFlygplanets automatiska system för undvikande av en flygkrasch utlöstes och grekiska stridsplan tvingades genskjuta de turkiska planen.
The aircraft's automatic crash avoidance safety system was triggered and Greek fighter planes were forced to intercept the Turkish planes.
SwedishEn inflationsbekämpning utan inflation är inte något meningsfullt penningpolitiskt koncept, men det är däremot undvikande av deflationstendenser.
Combating inflation when there is no inflation is not a sensible option in monetary terms, whereas avoiding deflationary trends is.
SwedishVarken undvikande av skatter eller orättvis skattekonkurrens eller bristande informationsutbyte på skatteområdet kan ge en lösning på dessa problem.
Neither tax avoidance, nor unfair tax competition, nor insufficient exchange of information on tax are responsible for this problem.
SwedishOm vi ska kunna koppla ett grepp om klimatförändringarna måste undvikande av energi och ökad energieffektivitet vara våra mål.
Commissioner, if we really are to get a grip on climate change, energy avoidance and increased energy efficiency must be our goals.
SwedishDokumentet är tydligt och är en av många åtgärder för undvikande av att tekniska hinder uppstår för handeln med motorfordon mellan de avtalsslutande parterna.
It should also be noted that this draft regulation will certainly ensure a higher level of environmental safety and protection.
SwedishVarje multilateral samordning i form av europeiska avtal om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och kapital kräver också enhällighet.
Any multilateral approach in the form of a European convention on the avoidance of double taxation of income and capital would also require unanimity.
SwedishFör det tredje lade vi även till ett antal garantier för vad som kallas kostnadsfria visningstjänster, och undvikande av felaktig användning i kommersiellt syfte.
As you have already indicated, there has been an extensive debate in our Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
SwedishGenom motion, mental aktivitet, hälsosamma matalternativ och undvikande av droger kan man förebygga uppkomsten av sjukdomar som orsakar minnesförlust.
Exercise, mental activity, healthy food options and avoidance of intoxicants will protect people from developing diseases that cause memory loss.
SwedishDet finns tre punkter jag betraktar som särskilt viktiga: ett optimalt konsumentskydd, tydliga etiketter och ett generellt undvikande av djurförsök.
Three points are of particular importance to me: optimal consumer protection, a clear label and, as a general rule, the avoidance of animal testing.
SwedishDetta kräver bland annat ett bättre samarbete och en bättre samordning mellan nationella tillsynsmyndigheter samt ett undvikande av protektionism.
This calls, among other things, for better cooperation and coordination between national regulators and supervisors, as well as avoiding any protectionism.