Como se fala "träffsäkert" em inglês

SV

"träffsäkert" em inglês

SV träffsäkert
volume_up
{advérbio}

träffsäkert (também: säkert, ofelbart, osvikligt)

Exemplos de uso para "träffsäkert" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishFör det första har vi problemet med öppenheten, vilket föredraganden elegant och träffsäkert tog upp.
Firstly, we have the problem of transparency, a topic the rapporteur handled with humour and skill.
SwedishVan den Bos-betänkandet skulle ha varit ännu mer träffsäkert om föredraganden hade gått så långt i sina slutsatser.
The van den Bos report would have been even more forceful if his conclusions had gone this far.
SwedishKommissionär Reding har på ett träffsäkert sätt beskrivit att det pågår en tyst revolution när det gäller utbildning.
Commissioner Reding has appropriately described the situation regarding education and training as undergoing a quiet revolution.
SwedishDet gläder mig att vi nu fokuserar på benämningen ”inre marknad”, för den beskriver mycket mer träffsäkert vad vi arbetar för.
I am pleased we are now focusing on the name 'single market' because that describes much more accurately what we are working for.
SwedishFöredraganden undrar träffsäkert om tillsatserna i våra livsmedel verkligen är nödvändiga och framför allt om de verkligen är ofarliga för vår hälsa.
The rapporteur rightly wonders if the additives added to our foodstuffs are really necessary and, more especially, if they are really harmless.
SwedishEnligt min uppfattning är grönboken ett kommissionsdokument i vilket de nuvarande utmaningar som EU:s sammanhållningspolitik står inför diagnostiseras på ett träffsäkert sätt.
In my opinion, the Green Paper is a Commission document that has accurately diagnosed the present challenges facing EU cohesion policy.
SwedishSom Natos generalsekreterare, Lord Robertson, mycket träffsäkert sade förra året, handlar detta inte om att Europa skall agera på egen hand, utan om att Europa skall göra mer.
As the Secretary-General of NATO, Lord Robertson, put it very succinctly last year, this is not about Europe going it alone, but about Europe doing more.
SwedishSåledes, bara tre ord: demokrati, effektivitet och öppenhet, och som Méndez de Vigo mycket träffsäkert sade är det nödvändigt att närma oss framtiden med orädda lösningar.
I will thus end with three words: democracy, effectiveness and transparency. And, as Mr Méndez de Vigo very wisely said, we must concentrate on the future and provide courageous solutions.
SwedishNi har verkligen på ett mycket träffsäkert sätt analyserat de starka sidorna och även svagheterna i vår nuvarande fiskeflottspolitik.
Your analysis of both the strengths and weaknesses of our current fleet policy really is very much to the point, and I also share your opinion that the MAGPs have had their day.
SwedishJag anser att det är träffsäkert av folkpartiets grupp att ha föreslagit att man skall göra ett initiativbetänkande om fiskberedningsindustrin.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I consider the proposal of the PPE-DE Group that an own-initiative report should be drawn up on the fish processing industry was a good one.