Como se fala "straff" em inglês

SV

"straff" em inglês

SV straff
volume_up
{neutro}

1. geral

Stränga straff utdöms fortfarande, inklusive en frekvent tillämpning av dödsstraffet.
Harsh penalties are still being imposed, including frequent use of the death penalty.
Det finns inget grymmare, omänskligare eller mer förnedrande straff än dödstraffet.
. - The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.
Det får dem som förespråkar dödsstraff att fortsätta att kräva att detta straff ska tillämpas.
This tempts supporters of the death penalty to continue calling for it.
straff (também: spö, stryk, bestraffning)
Det står helt klart att straff av detta slag inte avskräcker från brottslighet.
It is quite clear that this form of punishment is not a deterrent to crime.
Ers höghet...... detta straff kan råka utdelas under vår jakttur i morgon.
My king...... perhaps his punishment could come about accidentally at the hunt.
Saxfällor är det grymmaste straff som kan utdömas till ett djur.
Leghold traps are the cruellest punishment that can be administered to an animal.
straff (também: gren, disciplin, ordning, skolning)
Skapandet av dessa instrument är en bekräftelse av Foucaults teorier, och kroppsskanning framstår som en sida utriven ur boken Övervakning och straff.
The creation of these instruments is a confirmation of Foucault's theories, and the body scanner seems like a page taken out of the book Discipline and Punish.
Det finns ingen plats för dissidenter i denna nya ordning, och de som bryter mot bestämmelserna måste straffas hårt.
There is no place for dissidents in this new regime and those found in breach must be strongly disciplined.
Dessutom har dem som tar emot informationen tystnadsplikt och kan straffas för att ha brutit mot detta förtroende.
Furthermore, those who receive that information are to be sworn to secrecy and can be disciplined for breaches of confidence.
straff (também: lön, amortering, betalning, inbetalning)
volume_up
payment {subst.}
Därför har det beslutats att stränga straff ska utdömas för sena betalningar.
It has therefore been decided that severe penalties should be imposed for such late payments.
Now both face the penalty of total non-payment.
Om det blir som i de här förslagen, då slipper personer eller grupper a priori straff, eftersom de av humanitära orsaker eller utan pengar för olagliga invandrare över gränserna.
According to these proposals, persons or groups will a priori be immune from prosecution if they take illegal immigrants across borders for humanitarian reasons and without payment.
straff (também: bot, obehag, botgöring, penitens)
volume_up
penance {subst.}
straff (também: följd)
Han dömdes för terrorism och avtjänar nu sitt straff.
He was convicted and he is now serving a sentence under a terrorism conviction.
Uttrycken ”dom” och ”kriminalregister” måste också definieras tydligt och termerna ”brott” och ”straff” måste harmoniseras.
Also, the terms 'conviction' and 'criminal record' need to be clearly defined and the terms 'offence' and 'punishment' need to be harmonized.
Dödsstraffet används därför att man felaktigt har fått för sig att detta hårda straff avskräcker andra från att begå brott.
Use of the death penalty is based on the mistaken conviction that the severity of the sentence deters others from committing crimes.

2. esporte: "fotboll"

straff
volume_up
penalty kick {subst.} (football)

Sinônimos (sueco) para "straff":

straff

Exemplos de uso para "straff" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet måste finnas hårda och avskräckande straff för katt- och hundpälshandlarna.
There must be tough and dissuasive penalties to deter the cat and dog fur traders.
SwedishDe dömdes till sitt straff för flera år sedan och det kan verkställas när som helst.
They received their sentence years ago and it may be carried out at any time.
SwedishDe flesta medlemsstater lämnar inga upplysningar alls om ålagda straff och böter.
Most Member States leave out all details of the fines and penalties they have imposed.
SwedishFörövarna bakom dessa attentat avtjänar just nu sina straff i spanska fängelser.
The perpetrators of these attacks are all currently serving sentences in Spanish prisons.
SwedishMen jag, vi, säger samtidigt att inget dödsstraff är ett rättvist straff.
But I declare, we all declare together, that no death sentence is a just sentence.
SwedishMånga demonstranter och oppositionsledare arresterades och riskerar hårda straff.
Many demonstrators and opposition leaders were arrested and could face severe sentences.
SwedishPrinciperna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff
Principles of legality and proportionality of criminal offences and penalties
SwedishJag hoppas därför verkligen att Indien snarast avskaffar detta straff.
I therefore truly hope that India will abolish this sanction as soon as possible.
SwedishDet är inte en domstol som kan fatta beslut om straff och gottgörelse.
It is not a court of law able to hand down decisions on penalties or compensation.
SwedishJag tycker därför också att den som tar risker med livsmedel måste få ett hårt straff.
That is why I also feel that those who take risks with food must be severely punished.
SwedishDärför utdöms fortfarande inget straff för ”lätta” skador på barn och kvinnor.
As a result, cases of 'light' injuries of children and women in families remain unpunished.
SwedishEU:s förslag på straff utgör ett särskilt hot mot lokala och regionala myndigheter.
The EU proposal for penalties is particularly threatening to local and regional authorities.
SwedishJag har svårt att tro att hängning eller offentliga straff beror på diskriminering.
I find it hard to believe that hanging and public beatings are the result of discrimination.
SwedishVissa domstolar tillåter också ett bidrag till " fattigbössan" , som ett alternativt straff.
Also some courts allow a contribution to the 'poor box' as an alternative sentence.
SwedishVi måste förbättra metoderna för övervakning och införa strängare straff för förbrytelser.
We must improve the methods of monitoring and impose stronger penalties for breaches.
SwedishDet enda vi behöver ytterligare är EG-fängelser för avtjänande av EG-straff!
All we need now are Community gaols to carry out Community sentences!
SwedishKostsamma viseringar och strikta regler är inget straff för regimen utan för befolkningen.
An expensive visa and strict regulations do not punish the regime, but the population.
SwedishOm de befinns skyldiga bör de avtjäna sitt straff i ett fängelse i Förenta staterna.
If they are found guilty, they should serve their sentence in a prison in the United States.
SwedishDärför har det beslutats att stränga straff ska utdömas för sena betalningar.
It has therefore been decided that severe penalties should be imposed for such late payments.
SwedishVissa domstolar tillåter också ett bidrag till " fattigbössan ", som ett alternativt straff.
Also some courts allow a contribution to the 'poor box ' as an alternative sentence.