Como se fala "ställa sig" em inglês

SV

"ställa sig" em inglês

SV ställa sig
volume_up
{verbo}

ställa sig (também: vara, finnas, finnas till, stå till)
Varje klok general måste ställa sig frågan: Vad är målet?
Every intelligent general should ask himself this question: what is the objective?
Många föräldrar skulle säkert ställa sig bakom Papayannakis fråga.
Many parents would be very supportive of Mr Papayannakis ' question.
Många föräldrar skulle säkert ställa sig bakom Papayannakis fråga.
Many parents would be very supportive of Mr Papayannakis' question.
ställa sig (também: uppföra sig, bete sig, handla, sköta sig)

Traduções parecidas para ställa sig em Inglês

ställa verbo
stall substantivo
sig pronome
stalla verbo
English

Exemplos de uso para "ställa sig" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishMen om man betraktar vad som verkligen har skett, kan man ställa sig vissa frågor.
But if one looks at what has really been achieved, one can put some questions.
SwedishFler och fler kommer att ställa sig och vänta på inträde i Europeiska unionen.
There will always be several countries queueing up to get into the European Union.
SwedishFrågan man kan ställa sig är vem som verkligen gagnas av manipulationen och...
The question to be asked is who really benefits from the manipulation and ...
SwedishJag tror att de som har kommit i kontakt med oss kan ställa sig bakom det jag säger.
Those who have any dealings with it will, I think, be able to back me up on that.
SwedishFrågan man kan ställa sig är vem som verkligen gagnas av manipulationen och...
The question to be asked is who really benefits from the manipulation and...
SwedishMen man kan naturligtvis ställa sig frågan: varför behöver vi nu just detta avtal?
On the other hand, it is certainly worth asking why we need this agreement right now.
SwedishLåt mig ta upp de ändringsförslag som kommissionen inte kan ställa sig bakom.
Allow me to address the amendments with which the Commission cannot agree.
SwedishJag vill bara uppmana kammaren att ställa sig bakom Humes resolution.
Mr President, I would merely like to ask the House to support Mr Hume's resolution.
SwedishFörnuftiga människor måste ställa sig upp och göra någonting åt det som pågår.
Reasonable people must stand up and do something about what is going on.
SwedishVarje fråga som jag nu vill ställa till kommissionen grundar sig på den erfarenheten.
Every question I now want to ask the Commission comes from that experience.
SwedishDen typen av resonemang kommer vår grupp alltid att ställa sig positiv till.
These are subjects on which are group will always be willing to offer maximum support.
SwedishAtt ställa sig upp och ropa ”jag kräver ett moratorium om utarmat uran” är komiskt.
Standing up and shouting 'I am calling for a moratorium on depleted uranium' is comical.
SwedishAtt ställa sig upp och tala för brist på samstämmighet vore att utmana politiskt.
It would be challenging politically, to get up and make a speech in favour of incoherence.
SwedishEU måste vara en partner här och tydligt ställa sig på dessa länders sida.
Europe must be a partner here, clearly standing alongside these countries.
SwedishBilindustrin har haft mer än ett decennium på sig att ställa om till en grönare teknik.
The car industry has had more than a decade in which to switch to greener technology.
SwedishFrågan är om EU beslutar sig för att konkurrera eller ställa sig utanför.
The question before us is how Europe decides between competing and cutting itself off.
SwedishMan kan ställa sig frågan om de nya reglerna kommer att betyda särskilt mycket i praktiken.
It might be wondered whether new regulations would mean very much in practice.
SwedishJag vet inte riktigt hur man ska ställa sig till detta medborgarinitiativ.
(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
SwedishJunilistan brukar generellt sett ställa sig negativt till utrikespolitiska resolutioner.
The June List generally has a negative view of foreign policy resolutions.
SwedishSom ni vet kan en grupp ställa sig bakom ändringsförslag som en annan grupp har tillbakavisat.
As you know, another group may accept the amendments that one group has rejected.