Como se fala "slå samman" em inglês

SV

"slå samman" em inglês

SV slå samman
volume_up
{verbo}

slå samman (também: förena, blanda med, amalgamera)
Det finns ett förslag om att slå samman fiskeri och jordbruk.
There is a proposal to amalgamate fish and agriculture.
. - (PT) Som vi har betonat under hela detta förfarande är målsättningen här att slå samman och avsiktligt blanda ihop ”konkurrens” med ”öppenhet”.
. - (PT) As we have highlighted throughout this process, the aim is to amalgamate and deliberately confuse 'competition' with 'transparency'.
Det finns ett skriande behov hos dessa jordbrukare att gå samman och slå samman sina marker, eftersom jordbrukare ofta brukar flera dussin olika jordar.
There is an urgent need for these farms to be amalgamated and their lands merged, as farmers often work several dozen different plots.
slå samman (também: slå, slå ned, klubba till, klubba ner)
slå samman (também: förena, sala)
Europeiskt ansvar innebär att dra ned på nationella utgifter för att slå samman resurser på EU-nivå.
European responsibility means paring back national expenditure in order to pool resources at European level.
Vi måste slå samman våra energier och vår politik mer, och ibland måste vi gå längre än till ren samordning.
We need to pool our energies and our policies more, and at times we need to go beyond mere coordination.
We must pool knowledge.

Sinônimos (sueco) para "slå samman":

slå samman
Swedish

Exemplos de uso para "slå samman" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishEtt alternativ är att slå samman ungdomsprogrammen som är planerade för åren 2000-2006.
One solution is to combine the youth programmes planned for the years 2000-2006.
SwedishLåt dem slå sig samman med den ständiga klasskampen för att förändra denna politik.
Let them join forces with the consistent class movement in order to change this policy.
SwedishVi tycker därför att det är lämpligt att slå samman de båda föreslagna texterna.
We therefore think it appropriate to combine the two proposed texts.
SwedishAlla de som tror på detta måste slå samman sina krafter för denna strid.
And that means that all those who believe it must combine forces to do so.
SwedishSyftet med det nya direktivet är att stärka, omarbeta och slå samman de nuvarande direktiven.
The new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.
SwedishDet är därför som förslaget syftar till att slå samman sju gällande rättsakter till ett direktiv.
That is why the proposal merges seven current legislative acts into one directive.
SwedishDet är inte längre fråga om slå samman kol och stål, som det var 1950.
It is now no longer a question of pooling coal and steel, as in 1950.
SwedishArtikel 169 innebär att man har möjlighet att slå sig samman.
A coherent research policy should be formulated to provide support for the latter.
SwedishFör det andra behöver vi göra framsteg när det gäller att slå samman och dela på militär kapacitet.
Secondly, we need to make progress in pooling and sharing military capacity.
SwedishTransportsäkerheten nås bäst genom att slå samman reglerna.
The safety of the transport can best be achieved by merging the regulations.
SwedishSomliga tror att de bara kan överleva genom att slå sig samman i gäng.
Some believe that they survive only by joining together in gangs.
SwedishTidigare instämde du med Roberto Gualtieri om att slå samman och dela.
Earlier, you agreed with Mr Gualtieri about pooling and sharing.
SwedishJag tänker därför inte slå samman dem för sammanslagningens egen skull.
It is therefore not my intention to merge for the sake of it.
SwedishAtt slå dem samman till en enda allmän klausul är därför tydligt, enkelt och lättförståeligt.
Therefore, their consolidation into a single general clause is clear, simple and straightforward.
SwedishI betänkandet talar vi i positiva ordalag om att ta ett steg i riktning mot att slå samman tillsynsmyndigheter.
In the report we speak positively about a move towards consolidating supervisors.
SwedishDärefter får vi närmare undersöka värdet av att sannolikt, eventuellt, slå dem samman.
After that, we can examine whether it would be worthwhile, as may well prove to be the case, to merge them.
SwedishDet är anledningen till att vi har föreslagit att man skall slå samman verksamheter.
That is why we have proposed to cluster activities.
SwedishI en krissituation måste de demokratiska krafterna slå sig samman.
In a crisis situation, democratic forces must join together.
SwedishVi får aldrig slå samman dessa regioner och deras kulturer - vi måste verkligen stödja mångfalden.
We should never unify those regions and their culture - indeed, we should support that diversity.
SwedishArtikel 169 innebär att man har möjlighet att slå sig samman.
Article 169 offers the opportunity of combining forces.