Como se fala "självfallet" em inglês

SV

"självfallet" em inglês

SV självfallet
volume_up
{advérbio}

självfallet (também: naturligtvis)
volume_up
course {adv.} (naturally, certainly)
Självfallet är flygplatsen stängd, och självfallet har jag betalat många miljoner ecu.
Of course the airport is closed, and of course I have paid many millions of ecus.
Dessa vackra ord har självfallet återigen följts av skrala åtgärder.
Of course once again these noble words have been followed by scant action.
Samarbetet med världsamfundet måste självfallet vara centralt i detta sammanhang.
Cooperation with the global community must of course be central in this connection.
självfallet (também: det är klart att)
volume_up
of course {adv.} (adds emphasis)
Självfallet är flygplatsen stängd, och självfallet har jag betalat många miljoner ecu.
Of course the airport is closed, and of course I have paid many millions of ecus.
Samarbetet med världsamfundet måste självfallet vara centralt i detta sammanhang.
Cooperation with the global community must of course be central in this connection.
Kommissionen fäster självfallet stor vikt vid konsumentupplysning.
The Commission, of course, attaches great importance to consumer information.
självfallet (também: självklart, naturligtvis, av naturen, naturligt)
Europaparlamentet mottog självfallet med tillfredsställelse ett sådant förslag.
The European Parliament naturally welcomed this type of proposal.
Detta kräver självfallet ett samarbete med medlemsstaterna.
That naturally requires there to be cooperation with the Member States.
Dessa skyddsnormer tillämpas självfallet också på radioaktivt avfall.
These standards of protection naturally also apply to radioactive waste.
Självfallet skall djurförsök inte förekomma när det gäller kosmetiska produkter.
Obviously, animal experiments must not take place in connection with cosmetic products.
Självfallet kan kommissionens ordförande inte företräda ett enskilt parti.
Obviously, the President of the Commission could not represent a single party.
Först och främst kan Europaparlamentet, självfallet, inte ändra fördraget.
First of all, the European Parliament obviously cannot correct the Treaty.

Sinônimos (sueco) para "självfallet":

självfallet

Exemplos de uso para "självfallet" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDe har självfallet anledning att frukta domstolen och det är det som är avsikten.
They, indeed, have a great deal to fear from the Court, which is also the intention.
SwedishEn av frågorna är självfallet våra transatlantiska partners inställning till ICC.
One of the issues is certainly the position of our transatlantic partners on the ICC.
SwedishDenna åsikt delas självfallet inte av alla politiska grupper här i parlamentet.
This view is certainly not reflected in all political groups in this House.
SwedishJag måste självfallet säga att deras bidrag är ytterst viktigt i denna dialog.
I am bound to say that their contribution to this dialogue was extremely significant.
SwedishSom svar på Tadeusz Zwiefkas fråga kommer vi självfallet att tala med bankerna.
In answer to Mr Zwiefka's question, we will certainly talk to the banks.
SwedishEuropeiska unionen måste självfallet inrikta sig på att skapa välstånd för människor.
The European Union must be clearly focussed on the well-being of the people.
SwedishSjälvfallet måste EIB:s aktiviteter vara konsekventa och inte underminera varandra.
Needless to say, the EIB’s activities must be consistent and not undermine each other.
SwedishJag önskar självfallet att detta också skall gälla Litauen och Slovakien.
I hope that Lithuania and Slovakia will now be subject to the same conditions.
SwedishKommissionen kommer självfallet att fullgöra sitt ansvar så gott man kan.
Needless to say, the Commission will discharge its responsibilities as best it can.
SwedishSjälvfallet har man i varje land ägnat stort tankearbete åt dessa system.
Needless to say, a great deal of thought has gone into such a system in each country.
SwedishSjälvfallet är vi inte helt klara, inte heller är vi hundraprocentigt nöjda.
Needless to say, we are not completely ready, nor are we 100% satisfied.
SwedishVi vill självfallet inte upprepa våra politiska företrädares misstag.
We certainly do not want to repeat the mistakes of our political predecessors.
SwedishDet första, som ni redan tagit upp, är självfallet Mellanösternfrågan.
The first, which you have already mentioned, is the issue of the Middle East.
SwedishVi ser fram emot resultaten, och ni kommer självfallet att informeras om slutsatserna.
We are looking forward to the results and you will certainly be informed of the outcome.
SwedishDet är självfallet som politiska fångar som de fortsätter sin politiska kamp.
It stands to reason that they will continue their political struggle as political prisoners.
SwedishDessa kommer självfallet att successivt minskas för att sedan minska miljöförstöringen.
They will gradually be reduced in order, therefore, to reduce pollution.
SwedishDe förväntar sig självfallet att synbara resultat nås inom rimlig tid.
Their clear expectation is that visible results be achieved within a reasonable time.
SwedishSjälvfallet var Herbert Reul bland de 610 av 699 ledamöter som stödde mitt betänkande.
Needless to say, Mr Reul was not among the 610 Members out of 699 who supported my report.
SwedishSjälvfallet måste ett förstärkt samarbete vara lättare att utlösa i en utvidgad union.
Clearly the triggering of reinforced cooperation must be made easier in an enlarged Union.
SwedishDet finns vissa, det finns många, den viktigaste är självfallet sysselsättningsinitiativet.
There are plenty of them, and the main one being the employment initiative.