Como se fala "redare" em inglês

SV

"redare" em inglês

volume_up
redare {gên. com.}
SV

redare {gênero comum}

volume_up
1. náutica
redare (também: skeppsredare)
Varje redare vill ha en ökning av effektiviteten.
Every shipowner wants to increase efficiency.
Vi har en hamn, ett varv, redare, fiskare och en sjöfartsförvaltning.
We have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
Franska redare använder nu bara flaggan för de franska sydliga och antarktiska områdena.
French shipowners now only use the flag of the French Southern and Antarctic Lands.

Exemplos de uso para "redare" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishVi har en hamn, ett varv, redare, fiskare och en sjöfartsförvaltning.
We have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
SwedishFranska redare använder nu bara flaggan för de franska sydliga och antarktiska områdena.
French shipowners now only use the flag of the French Southern and Antarctic Lands.
SwedishBara att det skulle vara ett avtal som enbart gynnar en del redare.
Simply that it would be an agreement which would only benefit certain shipowners.
SwedishVad dessa redare bedriver är, för att uttrycka det enkelt, rovfiske.
To be quite frank, the owners of these vessels are stealing fish.
SwedishInte ens, som vi nyss hörde, de redare som tillhör EU tilldelas licenser.
We have also heard that, as a result, licences will not be distributed to shipowners belonging to the EU.
SwedishDetta skulle kräva att europeiska redare och europeiska flaggstater demonterar sina skepp ordentligt.
This would require European shipowners and European flag states to dismantle their ships properly.
SwedishDet är uppenbart att kommissionen gör allt för att tillmötesgå de redare som äger dessa jättelika supertrålare.
It is clear that the Commission bends over backwards to accommodate shipowners of these huge supertrawlers.
SwedishBilaterala avtal träder i kraft i ökad utsträckning, eftersom redare eller andra erbjuder mer pengar än EU.
Bilateral agreements are increasingly coming into force because ship owners or others offer more money than the EU.
SwedishDet är till exempel helt obegripligt att redare fortfarande kan försäkra sig mot böter för marina föroreningar.
It defies comprehension, for example, that shipowners can still insure themselves against fines for marine pollution.
SwedishEftersom avtalet gick ut var dessa redare tvungna att ställa om sina fartyg och byta utrustningen för att fiska i andra vatten.
As the agreement lapsed, these shipowners had to convert these vessels and refit them for other fishing grounds.
SwedishDenna strategi avspeglas både i regeringens politik och i de stora investeringar som grekiska redare gör i moderna fartyg.
This strategy is expressed both in the policy of its government and in the huge investments by Greek shipowners in modern ships.
SwedishDeras redare och klassificeringssällskap var inte franska, och båda seglade de på internationellt vatten när de förliste.
Their owners and their classification societies were not French, and they were both sailing in international waters when they sank.
SwedishDenna avtalspolitik är också ett önskemål från våra redare som finansierar den till 50 %, en balans som det är lämpligt att behålla.
This agreement policy is backed by European shipowners which finance it to the tune of 50 %, a balance which ought to be maintained.
SwedishDet finns till och med exempel på redare som fått ekonomiska bidrag av Fonden för fiskets utveckling (FFU) för att exportera till länder med bekvämlighetsflagg.
There are even examples of shipowners being funded by the FIFG to export to flag of convenience countries.
SwedishDet är till exempel helt obegripligt att redare fortfarande kan försäkra sig mot böter för marina föroreningar.
The Commission proposal referred at the time to 390 illegal oil discharges in the Baltic in the year 2001 alone and 596 illegal discharges in the North Sea.
SwedishDärför uppmanar vi medlemsstater och redare att anstränga sig för att komma med på nämnda samförståndsavtals vita lista.
This is why we are calling on Member States and shipowners to make efforts to obtain a place on the white list of the Paris Memorandum of Understanding.
SwedishVi måste snabbt kunna förutse riskerna med vårt strukturella bistånd för såväl redare som för fiskare, även vid undantagstillstånd.
It is urgent that we foresee these contingencies in our structural aid and also, in exceptional cases, both for shipowners and for fishermen.
SwedishDetta berör såväl redare som avlastare och klassificeringssällskap - hur ser en rättvis kompromiss ut i fråga om skadeståndsansvar?
This affects shipping companies, shipping agents, and classification societies - how about a fair compromise on who should shoulder the damage?
SwedishSkulle kommissionen kunna uppge vilka länder fartygens redare kommer ifrån och lämna namnen på fartygen och under vilken flagg de seglar?
Could the Commission give details of the shipowners’ nationalities, the vessels’ names and which countries’ flags they were sailing under?
SwedishPå grund av att det saknas yrkesarbetare på nationell nivå och på gemenskapsnivå tvingas redare anställa besättningsmedlemmar från tredje länder.
Due to a lack of skilled labour at national and Community levels, shipowners are being forced to recruit crew members from third countries.