Como se fala "redan existerar" em inglês

SV

"redan existerar" em inglês

SV

redan existerar [exemplo]

volume_up
redan existerar
Det skulle vara ett föredöme om man kunde använda något som redan existerar utan att spendera extra pengar.
It would provide a good example to use what already exists without spending more money.
Genom att sätta 2012 som måldatum försöker vi bara få teknik som redan existerar snabbare ut på marknaden.
By setting the date 2012 we are only trying to bring more quickly to market technology that already exists.
Man hänvisar till gränskontroller samtidigt som det tydligt framgår att Acta inte tillför någonting till det som redan existerar.
The reference is made to controls at the borders where it is clear that ACTA adds nothing to what already exists.

Traduções parecidas para redan existerar em Inglês

redan advérbio
English
existera verbo
English

Exemplos de uso para "redan existerar" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishEn gemensam europeisk säkerhetsidentitet existerar redan i form av Nato och OSSE.
Europe already has a joint security identity in the form of NATO and the OSCE.
SwedishFör det första måste de över 1 000 avtal som redan existerar få finnas kvar.
Firstly, the over one thousand agreements already in existence must be retained.
SwedishMen Europeiska unionen existerar redan i dag och kan inte invänta en syftesdebatt.
But the European Union exists today and cannot just wait for the debate on finalities.
SwedishEtt europeiskt kontrollorgan som blir lika ineffektivt som de som redan existerar!
A European supervisory body which will be just as inefficient as those we already have!
SwedishSchengenområdet för fri rörlighet och säkerhet existerar redan inom EU.
We already have the Schengen area in Europe for freedom of movement and security.
SwedishVi har därmed rådgjort med alla de teknikplattformar som redan existerar.
So we have consulted all the technology platforms which already exist.
SwedishI de fall då sådana standarder inte redan existerar föreskrivs tester i direktivet, i artikel 18.
Where such standards do not already exist, Article 18 of the directive imposes tests.
SwedishVi överlåter kriterierna och principerna som redan existerar i fördraget åt utvidgningen.
Let us apply the criteria and principles that already exist in the treaty to the enlargement.
SwedishMen dessa organ - den civila luftfartsmyndigheten - existerar redan.
But those bodies - the Civil Aviation Authority - exist already.
SwedishI dag handlar det om att förnya de två program som redan existerar.
The time has now come to renew these two pre-existing programmes.
SwedishPå detta område är det så att alla de initiativ som jag hört i denna debatt sedan länge redan existerar.
All the ideas I have heard put forward in this debate have long since become reality.
SwedishRedan nu existerar många konflikter som bottnar i miljöproblem.
There are already numerous conflicts which have their origins in problems of the environment.
SwedishAlla vet att det redan existerar en oerhört stor klyfta mellan högutbildade och lågutbildade.
Everyone knows that there is a yawning chasm between the highly qualified and the poorly qualified.
SwedishHon har med rätta insisterat på behovet av att de välfärdsregler som redan existerar ska efterlevas.
She has rightly insisted on the need to enforce the welfare rules which are already in place.
SwedishDock är tidsfristerna långa och problemet existerar redan.
However, the time-scales are long and the problem is already there.
SwedishAlla dessa dokument existerar redan, vilket är ett resultat av samarbetet med Europeiska rådet och / eller Unesco.
- a ‘ European Language Portfolio’: a record of linguistic and cultural skills.
SwedishDessa möjligheter existerar redan, och dem måste vi tillgripa.
These opportunities already exist, and we must seize them.
SwedishDetta ändringsförslag är en upprepning av de krav som redan existerar inom lagstiftningen om livsmedelstillsatser.
This amendment duplicates requirements that already exist in food additives legislation.
SwedishRamen för prövning och själva prövningen existerar redan.
The review framework and the review process already exist.
SwedishNaturligtvis behålls de gemenskapsstöd som redan existerar.
Existing Community aid will, of course, continue.