Como se fala "redan existerande" em inglês

SV

"redan existerande" em inglês

SV redan existerande
volume_up
[exemplo]

1. "t.ex. ang. tecka försäkring"

redan existerande
Vad som skedde från och med år 1492 var en europeisk inympning i en redan existerande verklighet, vilket gav upphov till vad vi kallar västvärlden.
What took place after 1492 was the grafting of a European element on to a pre-existing reality.

Traduções parecidas para redan existerande em Inglês

redan advérbio
English
existerande adjetivo

Exemplos de uso para "redan existerande" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishMonitoring Visit baseras på redan existerande kontakter inom ett befintligt avtal.
Monitoring visits are based on existing contacts within a current exchange agreement.
SwedishDet enda som egentligen behöver göras är att komplettera de redan existerande reglerna.
In essence, the only thing that need be done is to supplement the existing rules.
SwedishVilka framtidsplaner, utöver redan existerande, finns efter folkomröstningen?
Therefore, what future additional plans exist for after the referendum?
SwedishDet handlar egentligen om att tillföra en rättslig grund till en redan existerande tillämpning.
This would provide a legal basis for a practice which is already longstanding.
SwedishEtt inrättande av pensionsfonder bör inte brutalt ifrågasätta redan existerande fördelningssystem.
And the creation of a pension fund must not brutally challenge existing systems of assessment.
SwedishDet är ett försök att reglera en redan existerande situation.
It is an attempt to regulate a situation that already exists.
Swedishforskning på 64 redan existerande cellinjer bör tillåtas,
research must be allowed on the 64 cell lines that already exist;
SwedishMen den elektroniska handeln gynnar i detta nu de redan existerande snabbköpen, inte den lilla lanthandeln.
But electronic shopping at the moment favours existing supermarkets, not small village shops.
SwedishDet innebär att användaren får ange relationer för dessa tabeller eller radera redan existerande.
That means that the user will be able to enter new relations for this table or delete already existing ones.
SwedishDet erbjuder ett alternativ utöver redan existerande nationella förslag, och innebär i så måtto en förbättring.
It offers an alternative to existing national proposals and, to that extent, represents an improvement.
SwedishOm du väljer det här alternativet, infogas data från den tabell som ska kopieras i en redan existerande tabell.
Check this box to insert the data of the table to be copied into an existing table having the same name.
SwedishDet vi antagit i dag borde ha varit ett tillägg till den redan existerande AII, inte en ny bestämmelse.
What was adopted today should have been annexed to the existing interinstitutional agreement, not a new standard.
SwedishDen amerikanska kongressen konstaterade idag att denna kampanj skapar förvirring och hämmar redan existerande kampanjer.
The US Congress concluded today that this campaign causes confusion and hampers existing campaigns.
SwedishEmellertid är den enda vägen framåt mot ökad vägtrafiksäkerhet att försäkra oss om att redan existerande lagar efterlevs.
However, the real way forward to improve road safety is to ensure compliance with existing regulations.
SwedishRamdirektivets lagstiftning får emellertid inte komma till stånd utöver den redan nu existerande djungeln av lagar.
The legislation of this framework directive must not and cannot come on top of the existing forest of regulations.
SwedishNi borde se till att använda alla medel som avsätts i budgeten för varje år redan under det existerande programmet.
You should make sure that you use all the budget that is set aside each year already under the existing programme.
SwedishVi har försökt lösa det genom att lägga fler förordningar på redan existerande förordningar utan att vinna särskilt mycket.
We have tried to solve that by putting more regulations on existing regulations, with little additional affect.
SwedishDet förefaller mig ändå uteslutet att Europeiska unionen ifrågasätter redan existerande och djupa solidariteter.
However, it seems to me out of the question that the European Union should challenge existing and deep forms of solidarity.
SwedishSkulle det inte vara bättre för komissionen att koncentrera sig på att skärpa redan existerande lagar i stället för att stifta nya?
Would it not be better for the Commission to concentrate on enforcing existing rules before applying new ones?
SwedishFörslagen bygger på redan existerande system som också måste bli bättre och effektivare, utan att ekonomin bromsas.
The proposals build on already existing systems which must also be improved and made more effective without checking the economy.