Como se fala "redaktionell" em inglês

SV

"redaktionell" em inglês

SV

redaktionell {adjetivo}

volume_up
redaktionell
Alla dessa ändringsförslag har med förbättringar av redaktionell natur att göra, det är mycket önskvärt.
All these amendments are concerned with very desirable editorial improvements.
Under förutsättning att en redaktionell översyn genomförs, kan vi godta ändringsförslagen 160, 164 och 166.
Subject to editorial review, we can accept Amendments Nos 160, 164 and 166.
Det muntliga ändringsförslaget är av rent redaktionell karaktär.
The oral amendment is purely editorial in nature.

Exemplos de uso para "redaktionell" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

SwedishAlla dessa ändringsförslag har med förbättringar av redaktionell natur att göra, det är mycket önskvärt.
All these amendments are concerned with very desirable editorial improvements.
SwedishDärför behöver också det ändringsförslaget en redaktionell ändring.
This amendment therefore also needs some correction of its wording.
SwedishÄndringsförslag 10 innebär en redaktionell förbättring som medger ett bättre skydd för hönsen.
Amendment No 10 represents an improvement in the wording and seeks better protection for poultry.
SwedishVi kommer att behöva göra en redaktionell förändring, men vi godtar ändringsförslag 3.
We are in agreement with Amendment No 3, although there will have to be some modification of the wording.
SwedishUnder förutsättning att en redaktionell översyn genomförs, kan vi godta ändringsförslagen 160, 164 och 166.
Subject to editorial review, we can accept Amendments Nos 160, 164 and 166.
SwedishVi har skickat runt en redaktionell ändring och ber om en omröstning angående denna redaktionella ändring.
We have distributed an edited version and I ask you to put it to the vote.
SwedishDet muntliga ändringsförslaget är av rent redaktionell karaktär.
That is what the reporter wants and that is what we all want.
SwedishDetta förefaller mig vara politisk redaktionell kontroll över vad som publiceras på Internet - det nya mediet.
This looks to me like political editorial control over things on the Internet - the new medium.
SwedishDet muntliga ändringsförslaget är av rent redaktionell karaktär.
The oral amendment is purely editorial in nature.
SwedishDet är en rent redaktionell anmärkning och inget annat.
It is a drafting point and nothing more than that.
SwedishNär det gäller ändringsförslag 45 kan vi godta den ändrade definitionen av primärproduktion, under förutsättning att en redaktionell ändring görs.
On Amendment No 45 we can accept the change to the definition of primary production, subject to editorial review.
SwedishDet finns för närvarande ingen liberalism eller mångfald i medierna och ingen redaktionell frihet, eller åtminstone inte så mycket som det borde finnas.
There is no liberalism or pluralism in the media and no editorial freedom at present, or at least not as much as there should be.
SwedishJag vill även tillägga att medievetenskapen alltmer pekar på att det som kallas redaktionell rutin är ett element som stör den fria pressen.
I should also like to add that media science increasingly points to the so-called editorial routine as something that affects the free press.
SwedishVi kan dessutom godta ett antal ändringsförslag i princip, under förutsättning att en redaktionell översyn och en anpassning till andra artiklar genomförs.
In addition, we can accept a number of amendments in principle, subject to editorial review and alignment with other articles.
SwedishDessutom är Globovisión, som fortfarande har en av regeringen oberoende redaktionell linje, utsatt för påtryckningar för att ändra på detta.
In addition, Globovisión, which still maintains an editorial line independent from the government, is being put under pressure to change this.
SwedishVi förespråkar likaså att multinationella företag bör använda sig av bästa metoder för redaktionell och journalistisk frihet i de länder där de verkar.
The report advocates the adoption by the multinational enterprises of the best practice for editorial and journalistic freedom in each country where they operate.
SwedishSom ett resultat av ståndpunkten kan kommissionen acceptera ändringsförslag 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25 och 26, ändringsförslag 26 dock med en redaktionell ändring.
As a result of this position, the Commission can accept Amendments Nos 7, 8, 9, 19, 20, 24 and 25, as well as Amendment No 26, subject to a change of wording.
SwedishOch kommissionen är överens med parlamentet om att principen med en tydlig uppdelning mellan redaktionell text och reklam bör upprätthållas i alla media.
The Commission also agrees with Parliament that the principle of a clear demarcation between editorial content and advertising should be maintained in all forms of media.
SwedishDet bidrar också till mediemångfald, kulturell och språklig mångfald, redaktionell konkurrens (i fråga om innehållets kvalitet och mångfald) inom medierna samt yttrandefrihet.
It also contributes to pluralism in the media, cultural and linguistic diversity, editorial competition (in terms of quality and diversity of content) and freedom of expression.
SwedishDetta har bidragit till mediemångfald, kulturell och språklig mångfald, redaktionell konkurrens (i fråga om innehållets kvalitet och mångfald) inom medierna samt yttrandefrihet.
This has contributed to media pluralism, cultural and linguistic diversity, editorial competition (in terms of content quality and diversity) within the media, and freedom of expression.