Como se fala "reda upp" em inglês

SV

"reda upp" em inglês

Exemplos de uso para "reda upp" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

SwedishDet råder alltså en del missförstånd som jag skulle vilja reda upp.
Thus, there are some misunderstandings that I would like to try to clear up.
SwedishHerr ordförande, jag måste reda upp ett missförstånd angående den ordningsfråga jag tog upp tidigare.
Mr President, I have to clear up a confusion about the point of order I raised earlier.
SwedishJag kan reda upp Daniel Marc Cohn-Bendits förvirring.
   Mr President, I can clear up Mr Cohn-Bendit’s confusion.
SwedishFå människor trodde att landet skulle kunna reda upp situationen.
Few believed that it would be able to resolve these problems.
SwedishVi bör försöka reda upp när ett nytt metoddirektiv kan användas vis-à-vis gamla metoddirektiv.
We should try to analyse when a new approach directive can be used vis-à-vis old approach directives.
SwedishDet ligger också i hans intresse att reda upp de okända bevekelsegrunderna och klara upp dessa saker.
And it is in the interest of this House that this question should be resolved, without being prejudged.
SwedishVi vill också att kommissionen inriktar sig på att reda upp problemen på denna marknad, som uppenbarligen inte fungerar.
We also want to see the Commission focused on sorting out the market, which is clearly failing.
SwedishVi lyckades reda upp en del av förvirringen kring livsmedelsprodukter, särskilt fiskprodukter, under slutspurten.
We managed to clear up some of the confusion around food products, in particular fishery products, in the final hours.
SwedishVi kan dock - och vi bör - reda upp våra interna kontroverser och sträva efter att uppnå en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
We can and must, however, resolve our differences and aspire to a common foreign and defence policy.
SwedishDet brådskar med ledamotsstadgan, för den skulle göra det möjligt för oss att reda upp hela diskussionen om ersättningarna.
The Members' Statute is urgent because it could enable us to clear up the whole debate surrounding the allowances.
SwedishLåt mig reda upp ett missförstånd.
SwedishNu skall vi alltså reda upp det här!
SwedishDärför måste vi reda upp debatten nu, överge självbedrägerier och inse att en fast ekonomisk och monetär union kräver en fast skattegrund.
So we have to sort this debate out now, abandon self-delusion and realize that a solid EMU requires a solid fiscal basis.
SwedishDessa oklarheter kan faktiskt mycket väl ha orsakats av missförstånd, men rådet har nekat att reda upp dessa missförstånd.
These ambiguities may well, in fact, be the result of misunderstandings, but the Council has declined to clear up these misunderstandings.
SwedishVi måste reda upp ansvaret.
SwedishJag ber er att reda upp detta.
SwedishEn tunnelborrmaskin blockerades i närheten av Llobregatfloden i några månader utan att någon visste hur man skulle reda upp situationen.
One tunnelling machine has been blocked near the Llobregat River for some months without anyone knowing how to solve the situation.
SwedishJag anser vi har en bra utgångspunkt genom det vi har åstadkommit hittills, och jag är övertygad om att vi kommer att reda upp saken.
I believe that with what has been achieved so far we have a good starting-point and I am confident that we will come to a good conclusion.
SwedishDenna ändring till direktivet är en del av processen att reda upp de lösa trådar som inte omfattas av fordons- och oljeprogrammet.
Mr President, this amendment to the directive is part of the process of tidying up the loose ends not covered by the Auto/Oil Programme.
SwedishOss emellan har vi gjort texterna mer invecklade än nödvändigt, och kommissionen kommer att ha mycket arbete med att reda upp dem före den andra behandlingen.
Between us, we have overcomplicated these texts and it is going to have a job to sort these out before the second reading.

Traduções parecidas para reda upp em Inglês

reda substantivo
English
reda adjetivo
English
upp verbo
English
upp advérbio
English
upp preposição
English
dra upp verbo
English
tappa upp verbo
pumpa upp verbo
English
hämta upp verbo
English
ordna upp verbo
English
klara upp verbo
English
göra upp verbo
English
käka upp verbo
English
bära upp verbo
English
gå upp verbo
English
hälla upp verbo
English
bryta upp verbo
English
få att flamma upp verbo
English
hålla upp verbo
English