Como se fala "orsakad av" em inglês

SV

"orsakad av" em inglês

SV orsakad av
volume_up
{particípio passado}

orsakad av
Watson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
Watson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Under omröstningen om olyckan i Italien orsakad av flygplan:
During the vote on the accident caused by a plane in Italy:
Det finns alltså ett direkt samband mellan ökad dödlighet och luftföroreningar orsakad av biltrafik.
So there is a direct link between increasing mortality and air pollution caused by road traffic.

Traduções parecidas para orsakad av em Inglês

av advérbio
English
av preposição

Exemplos de uso para "orsakad av" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDarfurkrisen har beskrivits som den första krisen orsakad av klimatförändringen.
The Darfur crisis has been described as the first climate change conflict.
SwedishDet finns nämligen två orsaker till ökenspridning - en naturlig och en orsakad av människan.
In fact, there are two causes of desertification: one natural and one man-made.
Swedish2.Tolkas den tvärtom som orsakad av ekonomiska eller andra villkor?
2.Is, on the contrary, interpreted as reflecting economic and other conditions?
SwedishSäkerhet för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär
Safety and health of workers at risk from explosive atmospheres
SwedishDet var en kris orsakad av människor, och om vi undanröjer upphovet finner vi också lösningen.
This was a man-made crisis and if we remove the causes of it we will find a way out.
SwedishSlutligen, i fråga om fonden för ersättning av skada orsakad av oljeförorening.
Finally, a word on the compensation fund for oil pollution.
SwedishAvskogningen är delvis orsakad av väg- och järnvägsbyggen.
The deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
SwedishJag är dock glödhet i mitt motstånd mot tanken att det pågår en av människan orsakad klimatförändring.
I am, though, glowing hot in my opposition to the concept of man-made climate change.
SwedishPå sensommaren slogs det larm om en omedelbart förestående pandemi orsakad av H1N1-viruset (svininfluensa).
A warning was issued late last summer about an imminent swine flu (H1N1) pandemic.
SwedishSituationen måste betraktas som en röra orsakad av rådet.
The situation must be considered a mess on the part of the Council.
SwedishDet är framför allt en politisk kris, orsakad av EU:s hjälplöshet inför Putins aggressiva politik.
It is above all a political crisis, based on Europe's helplessness in the face of Putin's aggressive policy.
SwedishDet är bråttom om vi ska undvika att bli ansvariga för en hälsokatastrof orsakad av kemikalier.
This is a matter of urgency, if we do not want to be responsible for a health disaster attributable to chemicals.
SwedishFör att få verklig effekt ett stopp av klimatförändring orsakad av gaser, måste ytterligare två mål uppnås.
In order to have a real effect in halting gas-induced climate change, two further goals must be achieved.
SwedishMiljökrisen i Nordsjön är orsakad av människor.
The environmental crisis in the North Sea is man-made.
SwedishDet är den dag då vi minns dem som har dödats på sin arbetsplats eller avlidit av sjukdom orsakad av deras arbete.
That is the day we remember those who have been killed in the workplace or by illnesses related to their work.
SwedishDen röra som vi i dag befinner oss i är också orsakad av att vissa ansåg att moraliska värderingar inte spelar någon roll i affärer.
The mess that we are in today is also because some believed that moral values do not matter in business.
SwedishBrian Simpson ber om överseende för att han inte kan närvara under diskussionen om krisen orsakad av vulkanaska.
author. - Madam President, Mr Simpson apologises for not being present during the discussion on the ash cloud crisis.
SwedishKonstgjord hungersnöd, orsakad av människan, har använts systematiskt som ett verktyg av kommunistiska totalitära regimer.
Madam President, artificial, man-made famines were used systematically as a tool by Communist totalitarian regimes.
SwedishKrisen orsakad av vulkanaska (debatt)
SwedishMassdöd orsakad av biologiska ämnen, eller sjukdomar som böldpest, verkar i stället höra hemma i historien eller science fiction.
Mass death from biological agents, or diseases like the plague, appear by contrast to be part of 'ancient history' or science fiction.