Como se fala "ordning" em inglês

SV

"ordning" em inglês

volume_up
ordning {gên. com.}

SV ordning
volume_up
{gênero comum}

ordning (também: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {subst.}
Hur data sedan placeras i dokumentet bestäms av posternas ordning i urvalsfältet.
The entries ' order in the selection field corresponds to the data order in the document.
Jag har undersökt i vilken kronologisk ordning resolutionerna har mottagits.
I looked into the chronological order in which resolutions were received.
Dessa är i kronologisk ordning Danmark, Förenade kungariket, Sverige och Finland.
In chronological order they are Denmark, United Kingdom, Sweden and Finland.
Avtalet följer en ordning som var mycket lönsam för Europeiska unionen.
The agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Detta tycker vi är en ordning som är bra och verkar fungera väl.
That is an arrangement of which we approve and that appears to operate well.
Hittills har ingen särskild ordning tillämpats för den arktiska regionen.
Until now, no arrangement has been applied to the Arctic region.
ordning (também: gren, straff, disciplin, skolning)
Portugal klarar av att hålla ordning på sina offentliga räkenskaper.
Portugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
Det är statens kungliga rättighet som skall ombesörja disciplin, ordning och säkerhet inom inrättningarna.
It is the State's authority that must ensure discipline, order and security within institutions.
Vi bör utsträcka den ordningen till de nuvarande medlemsstaterna.
We have to extend that discipline to the existing states.
ordning (também: utdelning, fördelning, skipande, skipning)
Låt oss utvidga denna ordning till fler områden än flyget.
Let us extend that dispensation beyond aviation.
ordning (também: plan, schema, system, intrig)
volume_up
scheme {subst.}
Ordning för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (
Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
Jag välkomnar kommissionsledamot Viviane Redings uttalande om att integrera denna ordning i Galileosystemet.
I welcome Commissioner Reding’ s statement concerning integration of this scheme into the Galileo system.
Naturally, I am in favour of such a scheme.
ordning (também: följd, succession, tronföljd, arvföljd)
ordning (também: inredning, form, utsmyckning, skick)
volume_up
trim {subst.}

Sinônimos (sueco) para "ordning":

ordning

Exemplos de uso para "ordning" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishNi har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
Mrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
SwedishJavisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
Exactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
SwedishJag anser att det skulle göra det lättare för oss än att gå i motsatt ordning.
I think it would be more helpful for us if we were to proceed that way around.
SwedishAnpassade filter används i den ordning som de visas på sidan Profilinställningar.
These filters only affect letters, and will not affect characters or numbers.
SwedishDen relevanta gemenskapslagstiftningen verkar ha respekterats i vederbörlig ordning.
The relevant European Union legislation appears to have been properly respected.
SwedishMedlemsstaterna har en absolut rätt att lagstifta i frågor som rör allmän ordning.
Member States have an absolute right to legislate in matters of public policy.
SwedishDetta skulle leda till ökad effektivitet, och ”vara helt och hållet i sin ordning”.
This will lead to greater efficiency and effectiveness, and ‘makes perfect sense’.
SwedishJag vill bara ge några få exempel där tingens ordning absolut måste bli bättre.
I would like to give just a few examples of where things must definitely get better.
SwedishDet är ändå inte alls i sin ordning, och det vill jag också här helt klart säga!
That is no longer acceptable, and I want to make that clear here and now.
SwedishVi begär eftertryckligen att man ser till att denna ordning behålls framöver.
We really must insist on arrangements being made to return to that pattern in future.
SwedishDetta skulle leda till ökad effektivitet, och ” vara helt och hållet i sin ordning ”.
This will lead to greater efficiency and effectiveness, and ‘ makes perfect sense’.
SwedishOm brister konstateras, kommer naturligtvis kommissionen i vanlig ordning att ingripa.
Naturally if shortcomings were noted, the Commission would intervene as usual.
SwedishDet hade kanske varit bättre att diskutera de tre länderna i tur och ordning.
It might have been better to discuss the three countries each in its turn.
SwedishDärför är det helt i sin ordning att ryska forskare deltar i programmet.
It is, therefore, justified that Russian scientists participate in the programme.
SwedishI dag har ni ställt tre frågor och jag ska besvara dem i tur och ordning.
Today you have asked three clear questions and I will respond to them in turn.
SwedishVi arbetar på att nå en överenskommelse med alla parter om en reformerad ordning.
We are working to reach agreement on a reformed regime with all parties.
SwedishVi enades om den i god demokratisk ordning, och låt oss hålla och uppfylla löftet.
It was democratically agreed, and let us keep and honour the commitment.
SwedishDenna ordning skall sörja för att unionen uttrycker en gemensam ståndpunkt.
These arrangements shall ensure that the Union expresses a single position.
SwedishMan gjorde i ordning en båt för dem, och de ville inte ens ge sig ut i båten.
They prepared a boat for them and they would not even go out in the boat.
SwedishVåra medlemsstater har för närvarande i tur och ordning hittills gett för lite pengar.
To date, each of our Member States has failed to earmark sufficient funding.