Como se fala "obetydlig" em inglês

SV

"obetydlig" em inglês

SV obetydlig
volume_up
{adjetivo}

obetydlig (também: liten, oviktig, intetsägande, oansenlig)
Det är en ganska obetydlig nätlängd under omständigheterna.
It is a fairly insignificant length of net in that situation.
Jag är överväldigad och min lilla Bernard Shaw känns obetydlig.
Well, I'm really overwhelmed and my little Bernard Shaw is so insignificant...
En inte obetydlig andel av Rysslands gasbehov importeras därför från Centralasien.
A not insignificant percentage of its gas requirement is therefore imported from Central Asia.
obetydlig (também: likgiltig, fjärran, svag, kylig)
Vi är i grunden en liten halvö på den väldiga eurasiska kontinenten med en närvaro som är mycket avlägsen och obetydlig.
We are essentially a small peninsula off the great continent of Eurasia, with a very distant peninsular and island presence.
obetydlig (também: dunkel, svag, matt, otydlig)
volume_up
faint {adj.}
obetydlig (também: bruten, marginell, minimal)
obetydlig (também: högst, yttre, utvändig, ytter-)
obetydlig (também: småsint, liten, ringa, trivial)
volume_up
petty {adj.}
I saw petty smugglers.
obetydlig (também: späd, lätt, hårfin, lindrig)
volume_up
slight {adj.}
Alla resterande 32 ändringsförslag har helt och hållet införlivats, antingen ordagrant eller med hjälp av en obetydlig omformulering.
All the remaining 32 amendments have been fully integrated, either literally or with slight rewording.
En obetydlig ändring av mekanismerna för bidragsfördelning skulle utan tvivel göra det möjligt att vända den tendensen, och dessutom skapa en positiv effekt för sysselsättningen i jordbruket.
A slight change in the mechanism of allocation of aid would doubtless put an end to this trend, and would also have a favourable effect on agricultural employment.
Den största skillnaden mellan vad vi redan har i direktiv 94/62/EG om återanvändning och vad föredraganden vill föra in är en obetydlig ökning av uppmuntran till återanvändning.
The main difference between what we already have in Directive 94/62/EC on re-use and what the rapporteur would like to introduce is a slight reinforcement of the level of encouragement to re-use.
obetydlig
obetydlig (também: ringa, värdelös, oviktig, oväsentlig)
Jag förstår att EU redan har anslagit omkring 500 miljoner euro, och det är enligt min mening ingen obetydlig summa.
I understand that the European Union has already made around EUR 500 million available, which I do not consider to be a trifling sum.
Summan på 1 miljard euro kan verka stor, vilket redan har påpekats, men den är obetydlig i jämförelse med de summor vi pumpar in i banker och stimulanspaket.
As has already been pointed out, the figure of EUR 1 billion may seem large, but it is trifling compared to the amount of money we are pumping into banks and stimulus packages.
Det är en ingen obetydlig fråga, eftersom skillnaderna mellan våra traditioner och kulturer blir tydlig så snart vi tar itu med bioetiska problem, men det är ett nödvändigt framsteg.
This is no trifling matter, for our diversity of our traditions and cultures becomes manifest when we come up against bioethical questions; yet this is a necessary progress.
obetydlig (também: bräcklig, svag, matt, skör)
volume_up
weak {adj.}
Man kan inte betona betydelsen av mänskliga resurser och sedan begränsa sig till en sådan obetydlig slutsats.
We cannot stress the importance of human resources and then stop at such a weak conclusion.
För det andra: Parlamentet har fortfarande en obetydlig roll inom såväl den externa ekonomiska politiken som inom konkurrenspolitiken.
Secondly, Parliament continues to play a weak role, both in the area of foreign trade and payments policy, and in competition policy.
Ni kommer att få se att denna till synes obetydliga och tekniska text ger oss möjlighet att ställa viktiga frågor.
As Lacordaire said in the 1830s: between the strong and the weak, it is liberty that oppresses and the law that sets free.
obetydlig
volume_up
lowly {adv.}
obetydlig
volume_up
piddly {adj.}
obetydlig (também: trivial)
obetydlig (também: betydelselös, ogiltig, värdelös, gagnlös)

Exemplos de uso para "obetydlig" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet handlar egentligen om en obetydlig ändring som inte påverkar innehållet.
This is actually a very small correction that in no way changes the content.
SwedishDe förtjänar bättre än en obetydlig roll mellan miljön och jordbruket.
They deserve better than a minor role between the environment and agriculture.
SwedishOm han arbetar på annan ort uppstår det intrycket att hans roll är obetydlig.
If he works elsewhere, the impression is created that he is of only negligible significance.
SwedishDet är ingen obetydlig summa.
For 2010, the figure concerned would be some EUR 4 billion; no negligible amount.
SwedishOm det inte var så tror jag att skillnaden mellan oss och Kina skulle vara obetydlig.
If this were not the case, I do not think there would be much difference between us and China.
SwedishDetta är viktigt, herr talman, för det är inte någon obetydlig fråga vi behandlar.
It is important, Mr President, for this is no trivial matter.
SwedishJag håller med Mulder när han försöker återkalla oss till en inte obetydlig realism.
Here I agree with Mr Mulder when he brings us back to reality.
SwedishMedborgaren ser obetydlig ut inför institutionernas enorma storlek och inför globaliseringen.
The citizen is dwarfed by the gargantuan nature of the institutions and of globalisation.
SwedishDetta är problem som har att göra med strukturer på vilka skattesystemen har obetydlig inverkan.
These are problems concerning structures on which tax systems have a negligible effect.
SwedishI detta fall skulle det ske i form av en tämligen obetydlig höjning av bränslepriset.
That would result in just a minute rise in the price of fuel.
SwedishDe förtjänar bättre än en obetydlig roll mellan miljön och jordbruket.
Forests make up 40 % of the surface of the European Union.
SwedishDe kan uppnås med en absolut obetydlig finansiering.
They can be achieved with an absolutely minuscule amount of finance.
SwedishBåda dessa saker fordrade en inte obetydlig förändring av institutionernas administration och traditioner.
Both these things required quite a change in administration and tradition in the institutions.
SwedishDen europeiska politiken har på dessa områden förblivit obetydlig.
European policy on these matters has been inadequate.
SwedishNu tror ni säkert, så som hon gjorde, att en stukad handled är en obetydlig detalj i en persons liv.
Now you would probably imagine, as she did, that a wrist sprain is a trivial event in a person's life.
SwedishDetta är ingen obetydlig förseelse - den har utförts avsiktligt.
This is not a minor offence - it was done with intent.
SwedishVi är i grunden en liten halvö på den väldiga eurasiska kontinenten med en närvaro som är mycket avlägsen och obetydlig.
At the same time, Mazowsze is the region with the most marked internal differences.
SwedishSjögränserna har hittills endast spelat en obetydlig roll inom ramen för det gränsöverskridande samarbetet.
Maritime borders have hitherto played a minor role in the promotion of cross-border cooperation.
SwedishDen icke-statliga pressen fick bara spela en obetydlig roll.
Non-state print media had only a minor role to play.
SwedishRisken för terrorism, som inte är obetydlig, och till sist risken för krig, som det aldrig talas om.
There is also the terrorist risk, which does exist, and finally, there is the risk of war, which is never discussed.