Como se fala "nonchalant" em inglês

SV

"nonchalant" em inglês

EN

"nonchalant" em sueco

SV nonchalant
volume_up
{adjetivo}

1. geral

nonchalant (também: ledig, tillfällig, planlös, slumpvis)
volume_up
casual {adj.}
Jag har i första hand bevittnat den mycket nonchalanta attityden hos många lastbilsförare och deras företag.
I have witnessed first hand the very casual attitude of many of the lorry drivers and their companies.
Dessa kvinnor hade under gårdagen personlig och direkt erfarenhet av den turkiska regeringens ganska nonchalanta inställning till respekten för mänskliga rättigheter.
Those women yesterday had personal and first-hand experience of the Turkish Government ’ s somewhat casual approach to respect for human rights.
I egenskap av anställd trodde han att han hade rätt att överklaga detta nonchalanta avslutande av 30 års arbete i kyrkan, som också var ett hot mot hans tjänstebostad.
Like any employee he believed he had the right to an independent appeal against this casual ending of 30 years ' work with the Church and a threat to his tied accommodation.
nonchalant (também: respektlös, lättvindig)
Om rådet inte kan göra vad som ska göras, om vi inte får en rättslig grund, och om hans kollegor hanterar detta på ett nonchalant sätt, då kommer det att ta hus i helvete.
If the Council cannot deliver, if we do not get a legal base and if his colleagues treat this in a flippant manner, then all hell will be let loose.
nonchalant (também: likgiltig, glad, munter, frigjord)
volume_up
gay {adj.} [arc.]
nonchalant (também: likgiltig, slapp)
nonchalant (também: likgiltig, oberörd)
volume_up
nonchalant {adj.} (off-handed, inconsiderate)
På ett nonchalant sätt har man beviljat ansvarsfrihet för åren 1996 och 1997, och det har varit upp till oss i parlamentet att verka för att förändringar kommer till stånd.
With nonchalant ease, they have gone through approving the 1996, the 1997 discharge, and it has been up to us in Parliament to press for change at every turn.
En grundläggande orsak: jag begriper verkligen inte hur man så nonchalant kan se ett avbrott av livet genom abort som en sorts seger på området för de mänskliga rättigheterna.
It really is beyond me how the termination of life by abortion can be considered as a kind of victory in terms of human rights in such a nonchalant manner.
nonchalant (também: obesvärad, oförberedd, på stående fot)
nonchalant (também: mild, skonsam, ljuv, len)
volume_up
bland {adj.}
nonchalant (também: oaktsam, vårdslös, slarvig, obetänksam)
Detta uttryck är pinsamt luddigt och nonchalant.
This is an irritatingly inaccurate and careless statement.
Det var en svår uppgift eftersom vi tidvis arbetade med ett råd som ofta var nonchalant, tanklöst och väntade med att ta upp eller lösa frågor till sista minuten.
It was a difficult task in that we were working on a temporary basis with a Council that was often careless, heedless and given to putting off addressing or resolving issues until the last minute.

2. coloquial

nonchalant (também: okunnig, oartig, ignorant)

Sinônimos (sueco) para "nonchalant":

nonchalant
Swedish

Sinônimos (inglês) para "nonchalant":

nonchalant

Exemplos de uso para "nonchalant" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDärför kan den inte behandlas nonchalant, som vissa parlamentsledamöter anser.
It therefore cannot be treated in a cavalier way, as some Members of this House believe.
SwedishSkadan förvärras genom att de rika länderna nonchalant försummade detta möte.
The way the rich countries ignored this meeting added insult to injury.
SwedishDetta visar en utomordentligt nonchalant inställning till individens rättigheter.
This shows an extraordinarily cavalier attitude to individual rights.
SwedishDet är en nonchalant attityd mot sedan länge tillkämpade och fastställda medborgerliga rättigheter.
That is a cavalier attitude towards long-fought and established civil liberties.
SwedishDet är oacceptabelt att president Musharraf visar en sådan nonchalant brist på respekt för demokratin.
It is unacceptable that Musharraf should show such a cavalier disregard for democracy.
SwedishSådan ekonomisk nytta visar hur nonchalant man handskas med människoliv i trafiken.
The use of such economic arguments shows once again what little value human lives are accorded on the road.
SwedishDet är synd att vi i gengäld behandlas så oerhört nonchalant av myndigheterna i Peking.
It is a pity that in exchange for this respect we are treated extremely negligently by the authorities in Beijing.
SwedishÄr skälet till denna extrema försening rent tekniska politiska frågor, eller till och med en nonchalant likgiltighet?
Is the reason for this extreme delay purely technical politics, or even negligent indifference?
SwedishMiljontals arbetstillfällen och en industrisektor som fortfarande är lovande blir offer för en nonchalant EU-politik.
Millions of jobs and a still promising industrial sector are being sacrificed by a negligent EU policy.
SwedishDet är särskilt nonchalant mot turistindustrin.
It is, in particular, a snub to the tourism industry.
SwedishEn brist på garantier i gränsöverskridande brottmål och en nonchalant inställning till dataskydd ökar olustkänslan.
A lack of safeguards in cross-border criminal cases and a cavalier approach to data protection add to that unease.
SwedishNär det är så många regioner som har drabbats skulle det vara nonchalant att inte införa en mellankategori.
When confronted with so many regions that have been affected, it would be negligent not to establish an intermediate category.
SwedishMiljontals arbetstillfällen och en industrisektor som fortfarande är lovande blir offer för en nonchalant EU-politik.
I also wish to denounce the climb down of the committee, recorded yesterday in a meeting with the Chinese Government.
SwedishEtt stort ansvar för mörkläggning och för nonchalant handläggning bär också den föregående kommissionen.
The previous Commission also bears a large measure of responsibility for the cover-up and for its indifferent management of the affair.
SwedishMan har också kunnat konstatera den förhastade och slarviga debatt som organiserades mycket nonchalant av budgetutskottet igår eftermiddag.
We also noticed the precipitate guillotine debate, organized very hurriedly by the Committee on Budgets, yesterday afternoon.
SwedishDet är dock oerhört nonchalant att i denna situation påstå att orsaken är känd, utan att ha välgrundad laboratorieforskning som stöd.
However, to claim, in this situation, that the cause is known, without having well-founded laboratory research to back it up, is negligent in the extreme.
SwedishBetänkandet är därför ytterligare ett bevis på hur nonchalant EU-institutionerna bemöter kristna aktörers inblandning i humanitära insatser.
This report thus provides new evidence of the disregard with which the European institutions greet the involvement of Christian actors in humanitarian intervention.
SwedishTy bristande öppenhet är verkligen en kardinalsynd, även om vi för den skull inte får hantera nepotism, misskötsel och oegentligheter på ett nonchalant sätt.
Lack of transparency is the real cardinal sin, though this does not mean that we can afford to be complacent about nepotism, mismanagement and fraud.
SwedishDet är alltså inte korrekt att redan nu, såsom vissa vetenskapsmän enligt min uppfattning på ett nonchalant sätt gör, säga att " det finns ingen koppling ".
It would not, therefore, be proper to say at this stage, as some scientists have done, rather thoughtlessly in my opinion, that there is no connection.
SwedishSvaret är att investera i forskning och vara öppen för lösningar som vi i dag inte ser alls, och inte bara nonchalant utesluta det ena alternativet efter det andra.
The answer is investing in research and being open to solutions that we currently cannot see at all, and not casually ruling out one option or another.