Como se fala "nonchalans" em inglês

SV

"nonchalans" em inglês

volume_up
nonchalans {gên. com.}

SV nonchalans
volume_up
{gênero comum}

nonchalans (também: frigjordhet, otvungenhet)
volume_up
abandon {subst.}
Det är faktiskt vår obetänksamma nonchalans med avseende på miljön som har lett till denna farliga förändring av vårt klimat.
It is actually our reckless abandon of the environment that has led to this dangerous changing of our climate.
nonchalans (também: likgiltighet, oaktsamhet, slarv, vårdslöshet)
nonchalans (também: ledighet, slarv, vårdslöshet, försumlighet)
Nonchalans och oansvarig verksamhet får ödesdigra och irreparabla följder.
Negligence and irresponsible action can have disastrous and irreparable consequences.
I andra hand handlar det om ett fall av nonchalans från Europeiska unionen.
Secondly, this is a case of negligence on the part of the European Union.
Resolutionen har mitt fulla stöd, eftersom det är en markering mot dem som försöker ge andra skulden för sin egen nonchalans.
The document has my full support, insofar as it is a stand against those who are trying to blame others for their own negligence.
nonchalans (também: likgiltighet, oberördhet)
It is marked by a certain nonchalance.
(NL) Jag röstade emot Liem Hoang Ngocs betänkande, huvudsakligen på grund av den nonchalans med vilken man kräver ännu mer massinvandring till Europa.
(NL) I voted against the Hoang Ngoc report, mainly because of the nonchalance with which it calls for yet more mass immigration into Europe.
Detta visar federalisternas nonchalans, arrogans och ignorans gentemot väljare med andra politiska värderingar än de som råder i detta centraliserande Europaparlament.
This demonstrates the nonchalance, arrogance and ignorance of the federalists towards voters with political values that differ from those that prevail in this pro-centralisation European Parliament.
nonchalans (também: förolämpning, skymf)
volume_up
slight {subst.}
nonchalans (também: bekymmerslöshet)
Jag kan inte ställa mig bakom den nonchalans med vilken man döljer problemen med alkoholberoende, och därmed böjer sig för producenterna av alkoholhaltiga drycker och deras lobby.
I cannot approve of the casualness with which the problems of alcohol dependence are concealed out of reverence for the producers of alcoholic beverages and their lobbies.

Exemplos de uso para "nonchalans" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishHur kan man då förklara en sådan brist på förutseende, en sådan nonchalans?
What explains, then, such a lack of foresight, such a casual attitude?
SwedishInte genom nedvärdering, nonchalans och ännu mindre genom pålagor.
Not through disrespect, inconsiderateness and even less, through imposition.
SwedishDenna inställning uppvisar en oacceptabel nonchalans gentemot dem som är valda av EU:s medborgare.
This attitude shows an unacceptable disregard for those elected by Europe's citizens.
SwedishGång efter gång har denna kommission bara visat nonchalans inför det brittiska folkets vilja och behov.
Time and again, this Commission has shown only disregard for the wants and needs of the UK people.
SwedishVi kan inte tolerera det som Kina avser att göra i Nigeria, eller Kinas nonchalans inför de mänskliga rättigheterna.
We must not tolerate what China is intending to do in Nigeria and its disregard for human rights.
SwedishDet är denna nonchalans som parlamentet inte godtar, och det är därför som vi inte har slutfört förhandlingarna.
It is this sleight of hand that this Parliament does not accept, and that is why we have not concluded the negotiations.
SwedishDenna nonchalans borde ha varit ett tillräckligt skäl för att avvisa den här texten, om det här parlamentet hade haft en smula värdighet.
That alone should have sufficed to reject this text if the European Parliament had a little dignity.
SwedishDen ena är att Indien kände sig nonchalerat - jag kan inte gå med på att det funnits någon som helst nonchalans från unionens sida.
One is that there was a sense of neglect in India - I cannot accept that there has been any neglect by the Union.
SwedishHan förtjänar mer än den nonchalans som han så beklagligt utsätts för genom några av mina parlamentskollegers kränkningar.
He deserves more than the culpable neglect to which he is condemned by the inconsistent indignation of some of my fellow Members.
SwedishNonchalans har vi inte råd med.
SwedishDet nämndes upprepade gånger i debatten att detta handlade om nonchalans eller att flytta pengar från den ena skålen till den andra.
It was repeatedly asserted in the debate that this involved some sleight of hand or shifting of money from one pot to another.
SwedishDessa faktorer, att det är bråttom, opinionens påtryckningar och Förenta staternas nonchalans, samverkar för en beslutsam Bonnkonferens.
These factors, urgency of action, pressure from the public and the withdrawal of the United States make the Bonn Conference critical.
SwedishI mindre än en femtedel av ärendena har kommissionen lyckats hålla EU:s egna svarsfrister, vilket tyder på nonchalans.
If we consider the fact that the Commission has only managed to meet the internal EU deadlines in less than a fifth of cases, this reflects a disregard for good manners.
SwedishProducentländerna, speciellt Marocko, måste i stället för sin nonchalans förbinda sig att utveckla metoder för att avlägsna kadmium från fosforhaltiga konstgödsel.
Producer countries, especially Morocco, must renounce their apathy and commit themselves to developing methods of ridding phosphate fertilizers of cadmium.
SwedishAtt strikt hålla fast vid tidsschemat för EMU mot bättre vetande, sticker skarpt av mot den nonchalans som man har skjutit unionens utvidgning i långbänk i Amsterdam.
The strict adherence to the timetable for EMU stands in stark contrast to the way in which the enlargement of the Union was casually pushed onto the back burner at Amsterdam.
SwedishJag tror emellertid att detta medför ett problem i fråga om politiskt uppträdande: om vi godkänner dessa ändringar i förväg skulle vi visa uppenbar nonchalans mot det irländska folket.
I feel, however, that there is a problem of political behaviour: our prior approval of these amendments would be a clear dismissal of the views of the Irish people.
SwedishDe två flygplan med last från MONUA som störtade och innebar 23 människors död inledde en ny eskalering av nonchalans av alla internationella konventioner och institutioner.
The shooting down of two cargo planes chartered by MONUA, causing the death of 23 people, represented a new level of disregard for all the international agreements and institutions.