Como se fala "noggrann undersökning" em inglês

SV

"noggrann undersökning" em inglês

SV noggrann undersökning
volume_up
{gênero comum}

noggrann undersökning (também: dissekering, kritisk analys)

Exemplos de uso para "noggrann undersökning" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishAnvändningen av enhetliga strafförfaranden kommer emellertid att kräva en noggrann undersökning.
However, the use of uniform penalty procedures will require careful examination.
SwedishInnan parlamentet gör detta måste vi ha gjort en fullständig och noggrann undersökning av fakta.
Before it does so, we must have a full and thorough investigation of the facts.
SwedishKommissionen har fattat detta beslut efter noggrann undersökning och en grundlig intern debatt.
The Commission has taken this decision after a thorough examination and in-depth internal debate.
SwedishDärför är det viktigt att genomföra en noggrann undersökning för att skapa en ny europeisk politik.
It is therefore important to carry out a thorough investigation in order to create a new European policy.
SwedishErnst och Young har sammanställt en mycket noggrann undersökning av får- och getsektorerna som jag vill tacka dem för.
Ernst and Young compiled a very thorough study of the sheep and goat sectors, for which I would like to thank them.
SwedishDet tog ett tag eftersom vi ville göra en noggrann undersökning och, som jag sade, vi bad om ett expertutlåtande.
It took some time because we wanted to conduct this investigation seriously and, as I said, we asked for an expert opinion.
SwedishAv det skälet begär kommissionen efter en noggrann undersökning 500 tillfälliga tjänstemän i den årliga politiska strategin.
So, after a rigorous screening exercise, the Commission has included in the Annual Policy Strategy a request for 500 non-permanent staff.
SwedishJag tänker ställa tillbörliga frågor och kan komma att överlämna de till ombudsmannen eller revisionsrätten för en noggrann undersökning.
I will be asking appropriate questions and may refer this to the Ombudsman or Court of Auditors for a thorough investigation.
SwedishNär det gäller forskning måste vi göra en noggrann undersökning av torskens samspel med andra kommersiella fiskarter som kolja och vitling.
On research, we need to look seriously at the interaction of cod and other commercial fish species such as haddock and whiting.
SwedishEn noggrann undersökning måste göras av de åtgärder som ska vidtas och deras inverkan på den socioekonomiska situationen i branschen.
that a detailed study needs to be made of the measures to be adopted and of their impact on the socio-economic situation in the industry;
SwedishEfter en mer noggrann undersökning så kunde jag dock tydligt se att granen inte bara var dekorerad utan även håller fast vid ett konsekvent tema.
After more careful study, however, I can clearly see that the tree is not only decorated but also maintains a consistent theme.
SwedishDe kommer därför att tillhöra revisionsrätten i sex år, så budgetkontrollutskottet var väldigt samvetsgrant och genomförde en väldigt noggrann undersökning.
That leaves the Slovak candidate, who, unfortunately, did not gain the support of the majority in the Committee on Budgetary Control.
SwedishGeneraldirektören och alla direktörer flyttades över till rådgivande tjänster medan kommissionen genomförde en noggrann undersökning om vilka som var direkt inblandade.
That is the reason why I would ask you to bring your influence to bear so that this particular amendment is withdrawn tomorrow.
SwedishKommissionen genomför en noggrann undersökning av de tillgängliga resurserna.
The Commission is, at present, looking carefully at the available resources, and particular attention will be given to the quality of the staff assigned to DG XXIV.
SwedishJag anser dock att Europeiska unionen bör utföra en noggrann undersökning om vad små och medelstora företag har att vinna på att anta internationella redovisningsstandarder.
I believe, however, that the European Union should carry out a thorough investigation of what benefits SMEs might gain from adopting the IFRS.
SwedishDet kommer att ske en noggrann undersökning om huruvida det är lämpligt att höja målen på lång sikt, vilket förutses i artikel 20.2b i det föreslagna direktivet.
The appropriateness of an increase in the target in the longer term will be carefully reviewed, as foreseen in Article 20(2)(b) of the proposed directive.
SwedishKommissionen måste också genomföra en noggrann undersökning av villkoren för hur avtalen för tillhandahållande av tjänster sluts, även inom dataområdet.
It must also conduct a meticulous inquiry into the conditions surrounding its conclusion of service contracts, including those in the information technology sector.
SwedishJag vill nog ändå påstå att jag gör en noggrann undersökning men eftersom hela besöket handlade nu om undersökningen kunde jag göra en utomordentligt noggrann undersökning.
I like to think that I do a thorough physical exam, but because the whole visit was now about the physical, I could do an extraordinarily thorough exam.
SwedishGeneraldirektören och alla direktörer flyttades över till rådgivande tjänster medan kommissionen genomförde en noggrann undersökning om vilka som var direkt inblandade.
The Director-General and all the directors were moved to advisory posts while the Commission conducted a thorough investigation into who was directly involved.
SwedishDet finns emellertid också vissa ändringsförslag som kommissionen efter noggrann undersökning och med hänsyn till yttranden från olika berörda parter, inte kan uppta.
However, following a careful examination and taking into account the opinions of the various parties concerned, there are several amendments the Commission cannot accept.