Como se fala "mottagande" em inglês

SV

"mottagande" em inglês

SV

mottagande {neutro}

volume_up
ett kvitto från den mottagande servern (DSN)
A delivery receipt from the receiving server (DSN)
Sena betalningar vid mottagande av varor och tjänster är en praxis som är märkbar i medlemsstaterna.
Late payment for the receipt of goods and services is a practice that is noticeable in Member States.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
mottagande (também: välkomnande)
Det franska initiativet bör få ett positivt mottagande.
The French initiative warrants a favourable welcome.
Detta generösa mottagande ger vi, och vi ger det i en generös anda.
We give them this welcome, and we give it generously.
Tyvärr fick vår resolution inte samma mottagande av kommissionen, som fortfarande inte har reagerat.
Unfortunately, our resolution did not receive a similar welcome from the Commission, which has still not reacted.
mottagande (também: reception)
Miniminormer för mottagande av asylsökande (omarbetning) (
Minimum standards for the reception of asylum seekers (recast) (
– AXIS Camera Companion har fått ett väldigt positivt mottagande.
“AXIS Camera Companion has received a very positive reception.
Vårt senaste projekt handlar om att finansiera kommissionen för mottagande, sanning och försoning.
Our latest project involves financing the Commission for Reception, Truth and Reconciliation.

Exemplos de uso para "mottagande" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishProgrammet röner ett mycket gott mottagande bland små och medelstora företag.
The programme is being very well received by small and medium-sized enterprises.
SwedishYtterligare finansiering beror i nuläget på givande och mottagande medlemsstater.
Additional financing depends at present on the donating and receiving Member States.
SwedishSådana åtgärder kan också underlätta ett mer ordnat mottagande i Europeiska unionen.
Such measures could also facilitate more orderly arrival in the European Union.
SwedishDet gläder mig att strategin har fått ett positivt mottagande i medlemsstaterna.
I am glad to hear that the strategy has been positively received in the Member States.
SwedishDen föreslagna texten fick ett positivt mottagande av rådet och kommissionen.
The proposed text was positively received by the Council and the Commission.
SwedishJag tackar er därför för ert positiva mottagande av kommissionens förslag.
I should like to thank you for your positive attitude to this Commission proposal.
SwedishStudier i utländska språk vid mottagande universitet kommer att uppmuntras.
Next, the learning of foreign languages in the host universities will be encouraged.
SwedishVi hoppas att meddelandet får ett positivt mottagande vid rådet i Laeken.
We trust the communication will be favourably received at the Laeken Council.
SwedishDet är min förhoppning att parlamentet ger detta betänkande ett gott mottagande.
I hope that this report is received favourably here in Parliament.
SwedishSkyddet av offentliga personer är den mottagande medlemsstatens ansvar.
Protection of public figures is the responsibility of the hosting state.
SwedishJensens betänkande fick ett positivt mottagande av Pensionärspartiet.
Mr President, the Pensioners' Party voted for the Jensen report.
SwedishDen har fått ett mycket gott mottagande och detta gläder mig verkligen mycket.
It has been very well received and I am very pleased with that.
SwedishDet betyder mottagande under människovärdiga förhållanden, vilket även betonas i betänkandet.
This involves receiving them under humane conditions, as the report stresses, in fact.
SwedishJugoslaviens fredsplan för Presevodalen har i princip fått ett positivt mottagande.
The Yugoslav peace plan for the Presevo Valley has, in principle, received a favourable response.
SwedishDe kommer att få ett varmt mottagande av detta europeiska imperium som ständigt utvidgas.
They will be warmly received by this ever-expanding European empire.
SwedishFörändringarna i Förenta staterna har fått ett mycket gott mottagande i Europa.
The changes which have taken place in the United States have largely been very well received in Europe.
SwedishVi hoppas att rådet och kommissionen skall ge dessa ändringsförslag ett välvilligt mottagande.
We hope that these amendments will be favourably received by the Council and the Commission.
SwedishJag vill tillägga att vissa personer i år till och med har fått ett varmt mottagande vid båda dessa forum.
I would add that, this year, some people were even warmly welcomed in both fora.
SwedishNästa punkt är ett uttalande av kommissionen - strukturer för mottagande av barn - Barcelonamålen.
The next item is the Commission statement on childcare facilities - Barcelona objectives.
SwedishHögtidligt möte: Mottagande av de bulgariska och rumänska ledamöterna
Formal sitting: Welcoming of the Bulgarian and Romanian Members