Como se fala "mellan" em inglês

SV

"mellan" em inglês

SV

mellan {preposição}

volume_up
mellan (também: emellan)
Vi behöver mer samarbete mellan länderna och kommissionen - mellan myndigheter.
What we need is more cooperation between States and the Commission - between authorities.
Inte bara mellan transportleverantörerna, utan också mellan transportformerna.
Not only between those providing transport, but also between different forms of transport.
Det mötet erkände inga gränser mellan länder eller mellan människor.
The meeting recognised no borders between countries or between people.
mellan (também: bland, hos, ibland, sinsemellan)
Beträffande dessa element förefaller det finnas enighet mellan institutionerna.
On these elements there seems to be a convergence of views among the institutions.
Det handlar alltså inte bara om balansen mellan institutionerna, utan om dynamiken mellan dem.
The issue, then, is not just one of balance among the institutions, but of the dynamic among them.
Beslutsfattande skall främst vara avhängigt av samförstånd mellan regeringarna.
Decision-making will mainly depend on consensus among governments.
Denna överenskommelse mellan européer kräver en överenskommelse mellan spanjorer.
This pact amongst Europeans requires a pact amongst Spaniards.
Presidiet fördelar de tillgängliga passerkorten mellan de politiska grupperna.
The Presidency distributes those available amongst the political groups.
Fördela den mellan Smithsonian lnstitution, Louvren, museet i Kairo...
Divide it amongst the Smithsonian, the Louvre, the Cairo museum...
mellan
volume_up
betwixt {prep.} [antic.]
mellan
volume_up
twixt {prep.} [antic.]

Exemplos de uso para "mellan" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

SwedishDetta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
This decision would also lead to unfair competition between transport companies.
SwedishSamarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
Cooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
SwedishDärav de politiska banden mellan Peking och Sudan, Tchad, Zimbabwe och Somalia.
Hence the political bonds between Beijing and Sudan, Chad, Zimbabwe and Somalia.
SwedishFörst och främst behöver vi bättre samordning mellan de nationella rättssystemen.
First and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
SwedishDe kan tjänstgöra som en effektiv mötespunkt mellan universiteten och företagen.
they can serve as an effective meeting point between universities and businesses;
SwedishDet kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
There can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
SwedishHär definierar du avståndet mellan rasterpunkter på X-axeln i önskad måttenhet.
Define the grid points spacing in the desired unit of measurement on the X-axis.
SwedishDet skulle emellertid innebära att skillnaderna mellan nationella lagar består.
This would, however, mean maintaining differences between national legislations.
SwedishDet måste finnas en koppling mellan var man betalar skatten och vad den går till.
There should be a link between where one pays tax and what that tax is used for.
SwedishDetta måsta göras klart i de bilaterala kontakterna mellan unionen och Bahrein.
This must be made clear in the bilateral contacts between the Union and Bahrain.
SwedishInför dessa utmaningar behöver vi ett helgjutet samarbete mellan institutionerna.
Face with these challenges we will need seamless interinstitutional cooperation.
SwedishMin andra punkt: en åtskillnad mellan politiska frågor och tekniskt genomförande.
My second point: a separation of political affairs and technical implementation.
SwedishI den här listrutan kan Du välja mellan linjetyperna Enkel, Korsad eller Trippel.
In this list box, you can select among the Single, Crossed or Triple line types.
SwedishSärskiljandet mellan terapeutisk och reproduktiv kloning är ett semantiskt trick.
The distinction between therapeutic and reproductive cloning is a semantic ploy.
SwedishDet måste finnas tungt vägande skäl för informationsutbyte mellan EU-länderna.
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
SwedishDet finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna.
And there is yet another problem: the technological gap between the generations.
SwedishDessutom tog parlamentsledamoten upp frågan om samarbete mellan tullmyndigheter.
Furthermore, the honourable Member raised the question of customs cooperation.
SwedishDen har länge balanserat mellan subsidiaritet och ett mervärde för gemenskapen.
For a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
SwedishFör det första måste vi ha mycket mer gränsöverskridande samarbete mellan länder.
First of all, there must be much more cross-border cooperation between countries.
SwedishDet handlade inte bara om att väljarna skulle välja mellan de två kandidaterna.
It was not simply a question of the voters deciding between the two candidates.

Sinônimos (sueco) para "mellan":

mellan
Swedish