Como se fala "med avbrott" em inglês

SV

"med avbrott" em inglês

SV med avbrott
volume_up
{advérbio}

med avbrott

Traduções parecidas para med avbrott em Inglês

med substantivo
English
med advérbio
English
med preposição
English
med-
English
med. substantivo
English
avbrott substantivo

Exemplos de uso para "med avbrott" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishMed avbrott som det här blir debatten emellertid intressantare.
With interruptions such as this, however, the debate becomes more interesting.
SwedishSannolikheten för fel och avbrott växer med nätets geografiska komplexitet.
The likelihood of breakdowns and outages grows with the geographical complexity of the network.
SwedishJag vill tacka Astrid Lulling för att hon gick med på detta lilla avbrott.
(FR) Madam President, I am grateful to Mrs Lulling for agreeing to my little interruption.
SwedishVi har inte råd med ett nytt avbrott i energileveranserna.
We cannot afford another disruption of the energy supply.
SwedishServicen måste ges till alla intressenter utan avbrott och med minsta möjliga miljöpåverkan.
The service must be provided to all stakeholders without interruption and with the lowest possible impact on the environment.
SwedishMånga av de här företagen gick i konkurs eller var kända för att deras tjänster höll låg kvalitet med många avbrott.
Many of those companies went bankrupt or were notable for their poor-quality, frequently interrupted service.
SwedishEn gång var hon där 18 dagar i sträck, med avbrott för ett dygn då hon tog tåget tillbaka till Luleå för en tenta.
Once she was there 18 days in a row, with a break for one day when she took the train back to Los Angeles for an exam.
SwedishDet är verkligen bakteriernas eget paradis, med något enstaka avbrott när de motvilligt tvingas rusa till utgången.
It's really like an Easy Street for bacteria, with the occasional interruption of the unintended forced rush to the exit.
SwedishMånga av de här företagen gick i konkurs eller var kända för att deras tjänster höll låg kvalitet med många avbrott.
Their railway lines did not form a coherent network and were mostly inaccessible to other companies with different kinds of trains.
SwedishOm Turkiet så småningom kommer att ansluta sig så kommer detta troligen att kräva trettio års förhandlingar med många avbrott.
If Turkey is eventually to accede, it will probably take thirty years of negotiations interspersed with many interruptions.
SwedishÄn en gång har Förenta staterna återuppfunnit vad man skulle kunna kalla frihandel med avbrott: en dag går det an, nästa dag går det inte längre an.
Once again, the United States has on this occasion reinvented what we might call intermittent free trade: one day it works, the next day it does not.
SwedishFörsta viktiga punkt: Sabena gick redan med förlust i 40 år utan avbrott, med undantag för ett år och då handlade det antagligen om ett bokföringstrick.
Firstly, Sabena has been continuously loss making for the last 40 years, except for one year, and that was probably thanks to an accountancy trick.
Swedish2009 började med avbrott i gasförsörjningen till Bulgarien och Slovenien, vid sidan av en kraftig minskning av volymerna till andra länder i Central- och Östeuropa.
Madam President, 2009 started with disruption to gas supplies for Bulgaria and Slovenia, along with a sharp reduction in volumes for other countries in Central and Eastern Europe.
SwedishJag stöder helhjärtat detta betänkande, särskilt när det gäller behovet att fortsätta utan avbrott med åtgärder som syftar till att bekämpa diskriminering av personer med funktionshinder.
I wholeheartedly endorse this report, particularly as regards the need to give continuity to actions aimed at combating discrimination against people with disabilities.
Swedish(skratt) Jag drog åt det under lång tid och under kort tid, och smärtan blev kraftigare och smärtan blev svagare, med avbroo och utan avbrott -- alla olika typer av smärta.
(Laughter) And I would crunch it for long periods and short periods, and pain that went up and pain that went down, and with breaks and without breaks -- all kinds of versions of pain.
SwedishMed sitt avbrott i gastillförseln mitt i vintern påminde Ryssland inte bara Ukraina utan även världens energimarknader om att makten för närvarande finns hos energileverantörerna.
With its interruption to the gas supply in the very middle of winter, Russia reminded not only Ukraine but also the world’s energy markets, that power currently lies with energy suppliers.
SwedishNär det uppstår problem med flygtransporter, när avbrott påverkar fler länder än ett, blir den strategiska natur som kännetecknar flygtransporten ännu mer uppenbar, och skadan desto större.
When there are problems with air transport, when there are disruptions affecting more than one country, the strategic nature of air transport becomes even more evident, and the damage is greater.