Como se fala "lodrätt" em inglês

SV

"lodrätt" em inglês

EN
EN
SV

lodrätt {advérbio}

volume_up
1. "i korsord"
lodrätt
volume_up
down {adv.} (in crosswords)

Exemplos de uso para "lodrätt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishKlickar Du på ikonen Lodrätt kommer tecknen att förses med en lodrät skugga.
Click Vertical to apply a vertical shadow behind the individual text characters.
SwedishMata in det första talet, och sedan listavgränsaren (|), d.v.s. ett lodrätt streck.
Enter the first number and then a vertical slash (|) as the list separator.
SwedishPolygonen " dras " lodrätt i förhållande till sin yta till den tredje dimensionen.
The polygon is " pulled " perpendicular to its plane by a certain amount into the third dimension.
SwedishAnvänd de här rotationsknapparna till att definiera ett lodrätt avstånd.
This spin box can be used to determine the vertical distance.
SwedishOm funktionslisten är placerad lodrätt så visas i stället för det långa kombinationsfältet ikonen Ladda URL.
If you have docked the function bar vertically, the Load URL icon appears instead of the long combo box.
SwedishOm kommandoknappen ABCD är intryckt i området Skrivriktning skrivs texten lodrätt tecken för tecken.
In the Text direction area if you press the ABCD button, the text is written vertically in the direction of the characters.
SwedishTextmarkören är ett blinkande lodrätt streck.
The text cursor is a blinking vertical line.
SwedishBland alternativen för skugga klickar du på Lodrätt.
SwedishÖppen cirkel, Stängd cirkel, Stängd cirkel II och Öppen cirkel lodrätt.
In the last row, you can choose between the following alignment options: open circle, closed circle, closed circle II and open circle vertical.
SwedishUnder den här symbolen visas ett grått, lodrätt streck som du använder för att markera ett textområde på samma sätt som med markören.
A gray vertical line appears below it, which you can use to select a text area as you would with a cursor.
SwedishMarkören visas som ett lodrätt streck.
The cursor is displayed as a vertical line.
SwedishOm Du i området Position anger objektets placering i horisontalled i förhållande till ett tecken, visas ett rött lodrätt streck som referens i förhandsvisningsfältet.
If you position the object horizontally relative to a character in the Position area, a red vertical line appears as the reference element.
SwedishEtt extrusionsobjekt bildas om en framsida dras till den tredje dimensionen på en bana som står lodrätt till framsidan och vars längd anges med värdet Djup.
An extrusion object is created by dragging a front surface into the third dimension on a path that is vertical to the front surface and whose length is indicated by the depth value.