Como se fala "liten bit" em inglês

SV

"liten bit" em inglês

volume_up
liten bit {gên. com.}
volume_up
liten bit {gên. com.} [exemplo]
EN

SV liten bit
volume_up
{gênero comum}

liten bit
Men hälften av gångerna tog hon en liten bit broccoli och sa "Mmmmmm, broccoli!
But half the time, what she would do is take a little bit of the broccoli and go, "Mmmmm, broccoli.
Kanske det skulle hjälpa oss en liten bit på vägen.
Perhaps that would help us make a little bit of progress.
Vill du följa med hem till mig på en liten bit mat?
How would you like to come back to my house for a little bit?

Traduções parecidas para liten bit em Inglês

liten adjetivo
bit substantivo
bita verbo

Exemplos de uso para "liten bit" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishOch ni ska få se, det finns en sista liten bit som fortfarande är röd.
And you'll see, there's this one little last bit that's still remaining red.
SwedishTvå länder har fortfarande en liten bit kvar, nämligen Tyskland och Storbritannien.
There are still two countries which have a few more steps to take, namely Germany and Great Britain.
SwedishDu vet när polisen bygger ett fall på en liten bit DNA?
You know when police find the slightest bit of D. N. A. and build a case?
SwedishTill vänster, kan vi se en liten bit av hjärtvävnad som slår som jag konstruerade från råttceller i labbet.
On the left, we see a tiny piece of beating heart tissue that I engineered from rat cells in the lab.
SwedishAlla vill ha en liten bit av den stora kakan, men de vill inte att kakan som helhet skall bli större.
Everyone wants a small piece of the large cake, but they do not want to see the cake as a whole made larger.
SwedishVi kunde bara komma framåt en liten bit i taget.
SwedishJag bor bara en liten bit bort.
Actually, I just live a couple of blocks --
SwedishGe henne en liten bit åtminstone.
SwedishOch återigen fortsatte jag, letandes efter fler referensramar, varenda liten bit av referens jag kunde hitta -- ritningar, vackra foton.
And again, I kept on going, looking for more reference, every bit of reference I could find -- drawings, beautiful photos.
SwedishDet finns mycket att göra, och jag anser att vi under den här kommissionens mandatperiod kan driva detta en liten bit framåt.
There are many things which must be done and I think that, during this Commission's term in office, we can move this forward a little.
SwedishBara en liten bit till.
SwedishJag skulle icke desto mindre vilja påpeka att detta betänkande bara är en liten bit i pusslet som utgörs av människor vardagliga samröre med EU.
Nonetheless, I would point out that this report is just one little piece of the puzzle in people's everyday dealings with the EU.
SwedishBara en liten bit.
SwedishBara en liten bit.
SwedishDet finns en zon där runt Guantanamo Bay, där ett avtal ger USA administrativt ansvar för en liten bit land ungefär dubbelt så stor som Manhattan.
There is a zone there, around Guantanamo Bay, where a treaty gives the United States administrative responsibility for a piece of land that's about twice the size of Manhattan.
SwedishDet är nu allmänt erkänt att fiskeriverksamhet ger effekter på den marina miljön som är mycket mer omfattande och genomgripande än bara fångst av bestämda arter med en liten bit av bifångster.
We welcome the intention of the Commission to integrate environmental protection into other policies of the EU including the common fisheries policy.
SwedishEU:s anslutning till transportprotokollet i Alpkonventionen är en liten, men perfekt utformad bit i det pussel som en ny transportpolitik inom EU utgör.
Mr President, the accession of the EU to the Transport Protocol of the Alpine Convention is a small but perfectly formed piece in the jigsaw of a new transport policy in Europe.
SwedishI detta brev handlar också en liten bit om Leonardo da Vinci. Det är ett program, ett utbildningsprogram för yrkesutbildning som faller under utskottet för sysselsättning och socialfrågor.
A small section of the letter referred to Leonardo da Vinci, a vocational training programme that comes under the Committee on Employment and Social Affairs.
SwedishDet är en liten bit i mosaiken av ansvar för ett hållbart levnadssätt och bidrar dessutom till att göra EU politiskt oberoende av energitillgångar från tredjeländer.
It is a small piece in the mosaic of responsibility for sustainable living, while also contributing to the political independence of Europe from energy resources in third countries.