Como se fala "laga" em inglês


Você queria dizer låga
SV

"laga" em inglês

SV

laga {adjetivo}

volume_up
Amerikanerna hotade att vidta laga åtgärder och sanktioner och ICAO verkade vakna till liv.
The Americans threatened legal action and sanctions and ICAO seemed to wake up.
Det kommer att få omedelbar laga kraft i de berörda medlemsländerna.
It will enter into immediate legal effect in the Member State concerned.
De anställda har även rätt att söka laga gottgörelse om så är lämpligt.
They also have access to legal redress if appropriate.

Sinônimos (sueco) para "laga":

laga

Exemplos de uso para "laga" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet är min förhoppning att detta lagförslag snabbt blir färdigt och vinner laga kraft.
I also hope that this legislative proposal is quickly adopted and implemented.
SwedishDu får städa och laga mat, massera mina svullna fötter och klippa mina tjocka gula tånaglar.
You'll cook and clean and massage my bunions and clip my thick, yellow toenails.
SwedishJag är så lättad över att din mamma inte ska laga genrepsmiddagen.
I am so relieved that your mother decided... not to cook the rehearsal dinner.
SwedishÄven på det finansiella området är det nu dags att sluta lappa och laga.
We need to get past our fragmented approach in terms of finance as well.
SwedishDu fick väl en nyckel också så du kan komma och gå och laga och reparera!
Did she Iend you a key, too, so you can come and go as you please?
SwedishJust då tog gasen slut, så det gick inte att laga mat längre.
Right at that moment, however, the gas ran out and there could be no more cooking.
SwedishOch jag har spenderat en lång tid -- 25 år -- att laga dessa.
The humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.
SwedishOm man kan laga mat kan inget hända en, för vad du än hittar försöker du att omvandla.
If you can cook, nothing can happen to you, because whatever you find, you will try to transform it.
SwedishAtt lära barn laga mat är ett annat bra sätt att förebygga fetma.
Teaching children to cook is another good way of preventing obesity.
SwedishNågra av dem har inte ens anklagats eller i laga ordning ställts inför rätta.
Some of them have not even been charged and duly tried.
SwedishLåt mig påminna om det populära talesättet ”det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg”.
Let me remind you of the popular proverb, ‘you cannot make an omelette without breaking eggs’.
SwedishBefolkningen har ingen ved att elda med utan använder värmen från lavaströmmen att laga mat med.
The population has no firewood and uses the heat of this lava stream for their cooking fires.
SwedishLåt mig påminna om det populära talesättet ” det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg ”.
Let me remind you of the popular proverb, ‘ you cannot make an omelette without breaking eggs’.
SwedishJag lärde mig själv att laga mat med flera stora böcker som denna.
I taught myself to cook with a bunch of big books like this.
SwedishMan kan inte laga venetianska vaser med hammare, och man kan inte övertyga en politisk motståndare med hammare.
A hammer cannot be used for making Venetian vases or convincing a political opponent.
SwedishAv det skälet anser jag att vi bör stödja förslaget att ge Europeiska stadgan för småföretag laga kraft.
It is especially important that small and micro enterprises have recourse to European programmes.
SwedishDetta är extremt klokt eftersom förebyggande åtgärder alltid är bättre - mycket bättre - än att laga något som har gått sönder.
This is extremely wise, as prevention is always better - much better - than cure.
SwedishHur kan vi laga mat så att vi utvecklar det här språket?
How can we cook that we have this language developed?
SwedishLåt oss ge våra barn möjligheten att lära sig laga mat och sköta ett hushåll, sedan kan de själva fatta beslut.
Let us give our children the chance to learn cooking and housekeeping, then they can decide for themselves.
SwedishStacy gör sitt bästa, men hon är också tredje generationen; hon har aldrig lärt sig laga mat hemma eller i skolan.
Stacy does her best, but she's third-generation as well; she was never taught to cook at home or in school.