Como se fala "kopiera" em inglês

SV

"kopiera" em inglês

SV kopiera
volume_up
[kopierade|har kopierat] {verbo}

Med den här kommandoknappen kopierar Du innehållet i de celler som anges i Kopiera lista från.
Click this button to copy the contents of the cells from the Copy list from box.
Du kan inte kopiera och klistra in mellan fönster sominnehåller olika teckentabeller.
You can not copy and paste between windows withdifferent character set encodings.
Det är bäst att kopiera all grafik till en underordnad katalog i hemsideskatalogen.
Copy all graphics into a subdirectory of the homepage directory.
Nu är det enkelt att rotera hjulet, kopiera det och flytta kopian.
This makes it easy to rotate the wheel, duplicate it, and move the second wheel to the appropriate position.
Det är alltså inte tal om ett försök att kopiera saker som redan försiggår i socialfondens regi, tvärtom.
There is therefore no question of our wanting to duplicate things that are already happening under the aegis of the Social Fund.
Det bör dock samtidigt erkännas att EU bör stödja, inte kopiera, det arbete som utförs av medlemsstaterna.
It should, however, be recognised at the same time that the EU should support, not duplicate, the work done by the Member States.
Är det verkligen detta experiment som vi nu ska kopiera tvärs över Atlanten?
Is it indeed this experiment, then, that we should replicate across the Atlantic?
Vid den punkten började jag släppa behovet att kopiera mänsklighet som det enda estetiska idealet.
And even at this point, I started to move away from the need to replicate human-ness as the only aesthetic ideal.
Europeiska unionens konkurrenskraft och hållbarhet skulle vinna mycket på om de gamla medlemsstaterna kunde kopiera den framgången.
Europe’s competitiveness and sustainability would benefit greatly if the old Member States were able to replicate that success.

Sinônimos (sueco) para "kopiera":

kopiera

Exemplos de uso para "kopiera" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishAtt kopiera gener och sedan förklara det en uppfinning är att travestera vetenskap.
To photocopy the genes and then declare that an invention is a travesty of science.
SwedishOm du vill kan du kopiera texten direkt från ett dokument till textinmatningsfältet.
The text can be as long as you want and can be copied from any document.
SwedishSå vi behöver bli bättre på att kopiera deras naturliga miljö för att de skall frodas.
And so we need to do better at copying their natural environment to get them to thrive.
SwedishMånga frågor från rätten att kopiera till rätten att distribuera väntar ännu på sin lösning.
Many questions from copyright to distribution rights still need to be answered.
SwedishVi kallar detta för den biomimetiska paradigmen -- att kopiera naturen i labbet.
We call this the biomimetic paradigm -- copying nature in the lab.
SwedishPå det finansiella området skulle ni vilja kopiera det system som finns i Förenta staterna.
In financial terms, you would like to emulate the system currently in use in the United States.
SwedishLiU har ett gemensamt system för att kopiera och skriva ut.
Linköping University has a combined system for printing and photo copying.
SwedishBeskrivningen finns nedan under rubriken " Kopiera egen funktion till ett dokument ".
You will find the instructions below under the heading " Copying user-defined functions to a document ".
SwedishAtt kopiera för privat bruk är en erkänd rätt för konsumenten.
Consumers are acknowledged as being entitled to make private copies.
SwedishSå när det handlar om att reformera utbildningen och att omvandla det, kan man inte kopiera ett system.
So when we look at reforming education and transforming it, it isn't like cloning a system.
SwedishDärför anser jag att vi inte får nöja oss med att kopiera en lagstiftning som gäller i andra länder.
It is therefore not sufficient to merely reproduce the legislation in force in other countries.
SwedishInnan du klickar på länkarna i meddelandet bör du högerklicka på dem och välja Kopiera länkadress.
and the "Return-Path" should also contain "@google.com."
SwedishDu kan t.ex. kopiera raminnehållet men inte klippa ut det.
For example, frame contents can be copied but not cut.
SwedishStudenter har inte rätt att kopiera med stöd av avtalet.
Students have no right to use this agreement for copies
SwedishDetta, herr ordförande, är ingen lycklig utgångspunkt för ett projekt att så kopiera Europa från 1930.
Going back to the Europe of the 1930s in this way is not, Mr President, a good starting point for a project.
SwedishSärskilt viktigt är det att uppmärksamma de möjligheter som erbjuds genom att lära av naturen och kopiera naturen.
That is rarely the case at present, in which case how is the market supposed to be able to help?
SwedishSärskilt viktigt är det att uppmärksamma de möjligheter som erbjuds genom att lära av naturen och kopiera naturen.
It is especially important to note the opportunities presented through learning from, and copying, nature.
SwedishDen här formeln kan du sedan kopiera åt höger.
This formula can then be copied to the right.
SwedishDatabasobjekt kan du både kopiera och flytta.
Database objects can also be copied and moved.
SwedishÖverföring av information innebar tidigare att man fick ge sig iväg till ett arkiv, kopiera dokument och skicka iväg dem med posten.
Transfer of information used to mean a journey to the archives, copying documents and posting them off.