Como se fala "klen" em inglês

SV

"klen" em inglês

SV

klen {adjetivo}

volume_up
1. geral
klen (também: bräcklig, skör, spröd, ömtålig)
volume_up
delicate {adj.} (easily breakable)
klen (também: blek, dunkel, svag, matt)
Från och med nu kommer de omöjligt att klara sig med en sådan klen budget som den vi har erbjudits.
From now on they will be unable to make do with such a feeble budget as the one we are being offered.
Europaparlamentets viljeyttringar är en klen ersättning för den bristande politiska viljan i EU: s medlemsländer för att förhindra ytterligare en tragedi på Balkan.
The statements made by the European Parliament are a feeble substitute for the lack of political will being shown by the EU Member States to avoid another tragedy in the Balkans.
klen (também: dålig, bräcklig, tunn, skör)
Tjänstedirektivet var i sig en mycket klen kompromiss och inte på långt när tillräckligt för att skapa en verklig inre marknad.
The Services Directive was, in itself, a very meagre compromise and less than the bare minimum needed to bring about a true internal market.
När det gäller ett annat prioriterat ämne, herr talman, utrotningen av fattigdomen, så gav toppmötet i Monterrey ett klent resultat.
Regarding another priority, eradicating poverty, Mr President, the results of the Monterrey Summit were meagre.
Rädsla är en klen grund för beslutsfattande, och hyckleri är förkastligt inom politiken.
Fear is a poor basis for decision-making and hypocrisy is a reprehensible thing in politics.
Det är en klen lösning, det är inte den rätta lösningen!
This is a poor solution; this is not the right solution!
De redan klena resurserna och befogenheterna splittras upp i stället för att hållas samman.
The resources and powers are poor enough as it is, and they are being eroded instead of consolidated.
klen (também: dålig, smal, svag, liten)
klen (também: obetydlig, bräcklig, svag, matt)
Vår ålderspyramid ser ut som ett träd med klen stam som inte kan hålla uppe sig själv.
Our age-pyramid already seems to have a very weak base, which means that it is bound to collapse.
Dessutom röstade vi emot i protest mot de europeiska institutionernas klena uppträdande när det gäller utrikespolitiken i allmänhet och krissituationen i Mellanöstern i synnerhet.
We have also voted against out of protest against the weak stance adopted by the European institutions on foreign policy in general and in the crisis situation in the Middle East in particular.
klen (também: svag, liten, ynklig)
Men EU:s insats på det sociala området är riktigt klen.
The Union's effort on the social front is, however, particularly puny.
Man har talat om barnet efter en avslutad förlossning, men barnet är mycket klent.
This has been described as a baby that is delivered at full term, but which is nevertheless a puny little thing.
2. figurativo
klen (também: tunn, mager, gles, genomskinlig)
3. medicina: "hälsan"
klen
volume_up
poorly {adj.} (health)

Sinônimos (sueco) para "klen":

klen

Exemplos de uso para "klen" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet är en klen tröst att Europeiska unionen finansierar kompensation till fiskarna och skeppsredarna.
It is cold comfort that the European Union is financing compensation for fishermen and shipowners.
SwedishSatellitövervakning är en klen tröst för djuren.
Satellite monitoring is cold comfort for the animals.
SwedishDet är en klen tröst att praktiskt taget hela världen befinner sig i en situation som är mer eller mindre kritisk.
It is little consolation that virtually the whole world finds itself in a situation that is close to critical.
SwedishDet är en klen tröst för de arbetslösa arbetstagarna i Sverige att veta att kommissionsledamöter undersöker problemet.
It is small comfort to the unemployed workers in Sweden to know that the Commissioners are studying the problem.
SwedishDet är en klen tröst för dessa 20 miljoner medborgare att vi försvarar den europeiska sociala modellen, såsom det ofta förs fram.
Upholding the European social model, as is often suggested, is of little comfort to those 20 million citizens.
SwedishDen omständighet att dessa resurser ska återföras till de regioner där de uppstår är en klen tröst för enskilda jordbrukare.
The fact that these resources are to be returned to the regions in which they accrue is small consolation for individual farmers.
SwedishNär det gäller Marocko uppskattar vi den information vi har fått här av kommissionären, även om det för oss portugiser innebär en klen tröst.
With regard to Morocco, we are grateful for the information that the Commissioner has just given us, although for the Portuguese this is scant consolation.
SwedishFör att säga det rakt på sak, blir det en klen tröst att slåss mot väderkvarnar om vi inte utnyttjar årtiondets största möjlighet att förbättra djurens välbefinnande vid transporter.
That is why I have been suggesting the adoption of an intelligent and sophisticated approach to the improvement of animal welfare.
SwedishVi i Irland har snabbt lärt oss att myter och vilseledande information om Lissabonfördraget är en klen tröst i en krympande ekonomi och ökande arbetslöshet.
We have learnt quickly in Ireland that myths and disinformation about the Lisbon Treaty will be small comfort in a shrinking economy and with rising unemployment.
SwedishDetta är naturligtvis en klen tröst för de som lever med smutsigt vatten som rinner genom deras hus och som kan komma att ställas inför enorma ekonomiska förluster.
This, of course, will be of small consolation to those living with filthy water running through their houses and who might be facing enormous financial loss.