Como se fala "initierad" em inglês

SV

"initierad" em inglês

SV initierad
volume_up
{advérbio}

initierad
Vi vet båda också att sammankomsterna inom det sjöfartsforum som ni initierade för länge sedan under senare år inte har gett upphov till några stora nya idéer.
We both know that the meetings of the Maritime Industries Forum which you initiated many years ago have not come up with any major new ideas in recent years.

Exemplos de uso para "initierad" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishFastställandet av prioriteringar kommer att ske på en initierad och enhetligt grund.
The setting of priorities will be conducted on an informed and coherent basis.
SwedishJag skulle vilja tacka kollegerna för en mycket fokuserad och initierad debatt.
I would like to thank colleagues for a very focused and informed debate.
SwedishI går informerades jag av en initierad person om en potentiell ny grogrund i Serbien.
I was yesterday informed by an insider of a potential new hotbed in Serbia.
SwedishÄnnu en gång: om ni vill ha initierad information kan de som var där berätta.
Once again, if you wish to hear first-hand information, those who were there will be able to give you the details.
SwedishResten får, hoppas jag, bli en del av en initierad debatt i varje enskild medlemsstat, en debatt där både ja- och nejsidan företräds.
I want the debate to be based on facts rather than the many myths that are circulating.
SwedishResten får, hoppas jag, bli en del av en initierad debatt i varje enskild medlemsstat, en debatt där både ja- och nejsidan företräds.
The rest has to be part of, I hope, an informed debate in each and every Member State, where the ‘yes’ and ‘no’ sides will be fully represented.
SwedishEn initierad person sa nyligen att Cypern kommer att erkännas först när Turkiet blir fullvärdig medlem eller frivilligt avbryter förhandlingarna.
An insider said recently that Cyprus would be recognised only when Turkey became a full member or voluntarily broke off the negotiations.
SwedishMin huvudsakliga reservation i fråga om den här resolutionen är dock frånvaron av hänvisningar till den internationella brottsmålsdomstolen, initierad av Romkonventionen.
However, my main reservation with regard to this resolution is the absence of any reference to the International Criminal Court, initiated by the Rome Convention.
SwedishVi måste erkänna att kommunismen och nazismen är ett gemensamt arv och föra en initierad diskussion om alla brott som begicks av de totalitära regimerna under förra århundradet.
We must acknowledge communism and Nazism as a common inheritance and hold a specialist debate on all of the crimes committed by totalitarian regimes in the last century.
SwedishSlutsatsen är - och detta sade en initierad person som också är ekonom - att bara detta skapar förluster på 40 miljarder per år, och det inbegriper inte begåvningsflykten.
The bottom line - and I was told this by an insider who is also an economist - is that this alone generates a loss of 40 billion a year, and that is not including the brain drain.
SwedishDet handlar om livsmedelskedjorna REWE, SPAR, METRO och Kaufland, som vägrar ta emot leveranser av ungerska produkter till följd av en bojkott initierad av en österrikisk djurrättsorganisation.
This involves the REWE, SPAR, METRO and Kaufland supermarkets, which are not taking delivery of Hungarian products in the wake of a boycott by an Austrian animal rights organisation.