Como se fala "forskare" em inglês

SV

"forskare" em inglês

volume_up
forskare {gên. com.}
SV

forskare {gênero comum}

volume_up
forskare
volume_up
researcher {subst.} (someone who conducts research)
Som forskare kan du söka följande EU-bidrag för vidareutbildning eller karriärutveckling:
EU financing could support your training and career development as a researcher:
En senior forskare arbetar inom Vinnovas VINNMER-program.
One senior researcher is working in the Vinnova VINNMER programme.
Vår ambition är att varje forskare årligen skall publicera sina resultat i dessa tidskrifter.
Our ambition is that each researcher must annually publish their results in these journals.
Ingen forskare förutsåg att 2007- -skulle kanske en tröskel passeras.
No scientist could predict that in 2007, suddenly, what could be crossing a threshold.
Ni är forskare, herr Milinkevitj, liksom Andrej Sacharov själv var.
You are a scientist, Mr Milinkievitch, as was Andrei Sakharov himself.
Gator, sjukhus och ett universitet har döpts efter denna kända forskare.
Streets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
forskare (também: vetenskapsman, lärd person)
EU har gett världen fler framstående forskare än alla andra kontinenter tillsammans.
Europe has given the world more outstanding scholars than all the other continents combined.
In this regard, I should like to quote two great scholars.
Efter ... har forskare hävdat att ...
Following..., scholars have argued that …
De skäl ni anför, nämligen att nya embryon inte får produceras, är helt enkelt löjeväckande, för vilken forskare som helst kan tala om för er att detta problem inte existerar.
The reason which you give, namely that new embryos must not be produced, is, quite simply, ridiculous, for any research scientist will tell you that this problem does not exist.

Sinônimos (sueco) para "forskare":

forskare

Exemplos de uso para "forskare" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishForskare som är födda och utbildade i Europa arbetar utanför Europeiska unionen.
Researchers born and trained in Europe are working outside the European Union.
SwedishForskare deltar aktivt i grundutbildningen i så stor utsträckning som möjligt.
Researchers actively involved in undergraduate education as widely as possible.
SwedishHälsa är för viktigt för att helt överlåtas åt forskare inom den privata sektorn.
Health is too important to leave to researchers from the private sector alone.
SwedishOch dessa är oftast grundläggande forskare. på botten är det oftast kirurger.
And those are usually the basic scientists, The bottom is usually the surgeons.
SwedishTekniska utvärderingar skall göras av forskare som diskuterar dem sinsemellan.
Technical evaluations are done by scientists and discussed between scientists.
SwedishVi måste framför allt se över lönerna för forskare och specialister på teknologi.
Above all, let us look at the salaries paid to scientists and technologists.
SwedishAnslutna forskare Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
Affiliated researchers Pär Brander Erik Levén Jan-Arne Pettersen Annelie Pettersson
SwedishForskare skulle vara tvungna att helt följa omfattande etiska och rättsliga regler.
Researchers would have to fully comply with comprehensive ethical and legal rules.
SwedishVi måste sluta understödja amerikanerna genom att exportera unga forskare till dem.
We must stop subsidising the Americans by exporting young researchers to them.
SwedishKommissionen anger att en mer aktuell bedömning har gjorts av spanska forskare.
The Commission states that there was a more recent assessment by Spanish scientists.
Swedish(SK) Precis som min kollega just sa behövs det mer än 700 000 forskare i Europa idag.
(SK) As my colleague just said, Europe needs more than 700 000 researchers today.
SwedishNi kan inte driva på forskare att lägga fram forskningsrön inom en speciell tidsram.
You cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
SwedishFörra månaden rapporterade forskare att hela kontinenten nu har i negativ isbalans.
Last month scientists reported the entire continent is now in negative ice balance.
SwedishVi uppmuntrar också kvinnliga forskare att engagera sig mer i teknisk forskning.
We are also encouraging women researchers to get more involved in technology research.
SwedishMånga går vidare med forskarstudier för att arbeta som forskare och lärare.
Some students move on to graduate studies and to work as researchers and teachers.
SwedishDen här typen av studier publiceras regelbundet av forskare och de är jättebra.
And so these kinds of studies are routinely published by scientists and they're great.
SwedishInrättandet av en inre marknad för forskare skulle vara ett mål som är värt att stödja.
The creation of a single market in researchers would be a goal worth supporting.
SwedishDe flesta forskare godkänner detta dokument, nämligen IPCC:s fjärde bedömningsrapport.
Most researchers accepted this document, namely the IPCC Fourth Assessment Report.
SwedishBättre karriärer och ökad rörlighet: ett europeiskt partnerskap för forskare (
Better careers and more mobility: a European partnership for researchers (
SwedishForskare utvärderar risken och de politiska beslutsfattarna hanterar den.
Scientists evaluate the risk and the political decision-makers manage the risk.