Como se fala "formalisering" em inglês

SV

"formalisering" em inglês

SV formalisering
volume_up
{gênero comum}

1. linguística

formalisering

Exemplos de uso para "formalisering" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishFör det första: En formalisering av UNHCR: s status i det aktuella området.
Firstly, it decided to formalise the status of the UNHCR in the region concerned.
SwedishNi sade ”nej, vi kommer först att fatta beslut om formalisering och sedan skicka kandidaten”.
You said 'no we will take the formalisation decision first and then send the candidate'.
SwedishSedan skulle ni ha kunnat fatta ett beslut om formalisering.
Then you could have made a decision regarding formalisation.
SwedishDessa är - eller verkar åtminstone vara - steg mot formalisering, mot ett möjligt erkännande av självständighet.
These are - or at least appear to be - moves towards formalisation, towards a possible recognition of independence.
SwedishEn formalisering av märket kommer också att bidra till att föra fram de platser som haft historisk betydelse för Europas bildande.
Formalising the label will also help promote those places that have made history in the creation of Europe.
SwedishDet kommer inte längre att finnas restriktioner i form av en formalisering av stödet för åtgärder där gemenskapen besitter den totala kompetensen.
There will no longer be a restriction of formalised support to activities where there is exclusive Community competence.
SwedishFörordningen som Grekland har föreslagit behövs för att inrätta en ram för formalisering och förstärkning av det informella samarbete som redan förekommer mellan sambandsmännen.
Take, for example, the Dyspraxia Foundation, which was set up in 1987 by two English mothers, Stella White and Marion Owen.
SwedishVi ändrar naturligtvis inte i primärrätten, men vi kan dra vårt strå till stacken och ta ett steg närmare en formalisering av unionens symboler inom den institutionella ramen.
Of course, we are not amending primary law, but we can do our part and move a step closer to formalising Union symbols within the institutional framework.
SwedishFörordningen som Grekland har föreslagit behövs för att inrätta en ram för formalisering och förstärkning av det informella samarbete som redan förekommer mellan sambandsmännen.
The regulation proposed by Greece is needed to provide a framework for formalising and strengthening the informal cooperation that already exists between liaison officers.
SwedishFrån det brittiska oberoende partiets perspektiv, är det inte möjligt för mig att stödja något slags formalisering av behörighetsfördelningen mellan Europeiska unionen och medlemsstaterna.
From the perspective of the UK Independence Party, it is not possible for me to entertain any formalisation of the division of competences between the European Union and Member States.
SwedishReformerna innefattar ett förtydligande, såväl som en formalisering, av systemet med privilegier och immunitet, och uppfyller därigenom förstainstansrättens krav i ett enskilt relaterat fall.
The reforms comprise a clarification, as well as a formalisation, of the privileges and immunities system, thereby meeting the requirements of the Court of First Instance in a separate related case.