Como se fala "fastighetsmarknaden" em inglês

SV

"fastighetsmarknaden" em inglês

SV fastighetsmarknaden
volume_up
{só singular}

fastighetsmarknaden
Själva bostadspolitiken beror sedan på hur de offentliga medlen fördelas på nationell, regional och lokal nivå samt på hur fastighetsmarknaden utvecklas.
These policies depend on the allocation of public funds at national, regional or local level, as well as on the real estate market evolution.

Exemplos de uso para "fastighetsmarknaden" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishUnder andra halvåret 2007 kollapsade fastighetsmarknaden.
In the second half of 2007 the property market collapsed.
SwedishIngen EU-medborgare kan hindras från att bosätta sig i en medlemsstat och från att ha tillgång till fastighetsmarknaden.
No EU citizen can be prevented from taking up residence in a Member State and having access to the property market.
SwedishMalta får se över tröskelnivåerna i sådan lagstiftning så att de återspeglar prisändringar på fastighetsmarknaden i Malta.
Malta may revise the thresholds established by such legislation to reflect changes in prices in the property market in Malta.
SwedishExperter i kreditvärderingsinstitut misslyckades till och med att upptäcka riskerna med de ruttna finansiella strukturerna på den amerikanska fastighetsmarknaden.
The experts in the credit rating agencies even failed to spot the rotten financial structures in the US property market as a risk.
SwedishSubventionerade bostäder är ett sätt att bekämpa spekulation på fastighetsmarknaden, att säkerställa byggandet av sociala inrättningar och att främja en hållbar stadsplanering.
Social housing is a way of combating property speculation, of ensuring the construction of social facilities and of promoting sustainable urban planning.
SwedishDessa effekter har förvärrat inflationstrycket från de stigande priserna på olja och andra råvaror och de svåra justeringarna på fastighetsmarknaden i vissa medlemsstater.
These effects have been compounded by the inflationary pressures of the rising oil and other commodity prices and the severe housing-market corrections in some Member States.
SwedishJag menar att Kroatien i själva verket borde inta en mer konsekvent hållning med avseende på de olika problem som identifierats när det gäller fritt tillträde till fastighetsmarknaden.
I believe in fact that Croatia ought to demonstrate more consistency concerning the various problems that have been identified in relation to free access to the property market.