SV fasthet
volume_up
{gênero comum}

fasthet (também: avdelning, ämne, organisation, samling)
volume_up
body {subst.}
Det verkade som en idealisk lösning att fylla den förlorade delen av deras kropp med ett syntetiskt material som uppvisar samma fasthet som det ursprungliga levande materialet.
They thought it was a good solution to replace the lost part of their bodies with an artificial substitute that has the same suppleness as the original living material.
Detta kommer att kräva beslutsamhet, fasthet och uthållighet.
That will require determination, consistency and perseverance.
All brist på fasthet kommer att tolkas som svaghet av vår partner i öst.
Any lack of consistency will only be interpreted as weakness by our eastern partner.
För det andra borde vissa motståndare till dödsstraffet visa en grad av fasthet.
Secondly, some opponents of capital punishment should display a certain degree of consistency.
fasthet (também: slut, beslut, utslag, avgörande)
volume_up
decision {subst.}
De europeiska beslutsfattarna reagerade inte med fasthet i den här frågan.
European decision-makers failed to react decisively on this matter.
Större fasthet i förhållande till medlemsstaterna, fler hänskjutanden till EG-domstolen om det behövs och en strängare verkställighet av domstolens beslut.
More firmness with regard to the Member States, more submissions to the Court of Justice if necessary and more firmness in executing the decisions pronounced by the Court.
fasthet (também: beslut, utslag, lösning, resolution)
Inverkan på förtroendet kommer att bli desto starkare om institutionerna kan visa fasthet och beslutsamhet att handla snabbt.
The effect on confidence will be all the stronger if the institutions can show a resolution and a determination to act quickly.
Nu är tillfället inne att visa största möjliga enighet, största möjliga beslutsamhet och största möjliga fasthet.
Madam President, Prime Minister, ladies and gentlemen, this is a time for the greatest possible unity, determination and resolution.
fasthet (também: soliditet, pålitlighet)
volume_up
solidity {subst.}
fasthet (também: fasthållande, orubblighet, seghet)
volume_up
tenacity {subst.}
Två egenskaper som uppenbarligen motsäger varandra krävs för detta: ödmjukhet och fasthet.
Two apparently opposing characteristics are needed for this: humility and tenacity.
Ni hade en mycket svår uppgift och visade stor skicklighet och fasthet.
You had a very difficult role and you displayed skill and tenacity.
Diskriminering mot kristna bör bekämpas med samma fasthet som andra former av diskriminering.
Discrimination against Christians should be fought with the same tenacity as other forms of discrimination.

Sinônimos (sueco) para "fasthet":

fasthet
Swedish
fast

Exemplos de uso para "fasthet" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishBravo för politiskt mod, demokratisk fasthet och förtroende för konstitutionen.
Bravo for political courage, democratic rigour and confidence in the Constitution.
SwedishAtt visa denna fasthet i dag vore ett trumfkort för att bevara freden i morgon.
Using this degree of firmness now would help to maintain peace in the future.
SwedishEuropeiska unionen och FN, som stöds av många länder, bör ingripa med fasthet.
The European Union and the UN, supported by many countries, should intervene decisively.
SwedishDet har krävts stor fasthet, mycket mod för att komma hit där vi nu är.
A great deal of firmness of purpose and courage was needed to get where we are today.
SwedishDiskriminering mot kristna bör bekämpas med samma fasthet som andra former av diskriminering.
Moreover it seems that the same split of opinions is taking place all over Parliament.
SwedishI dag vill jag gratulera kommissionsledamoten till hennes löfte om fasthet och handling.
Today I should like to congratulate the Commissioner for her promise of firmness and action.
SwedishHans fasthet och flexibilitet har hjälpt till att uppnå den stora framgång som vi alla ville se.
I would like to pay a warm tribute to him tonight for having made such a success of it.
SwedishI skrivelse efter skrivelse upprepas samma dogmer, men det saknas samordning och fasthet.
Document after document reaffirming these dogmas appear, but they lack coordination and strength.
SwedishSäkerhetsstyrkorna evakuerade bosättarna på ett förnuftigt sätt men med beslutsamhet och fasthet.
The security forces evacuated the settlers sensitively but with resolve and determination.
Swedish. – Vi tvivlar inte på att terrorismen måste bekämpas med fasthet och ståndaktig beslutsamhet.
We are in no doubt that terrorism must be combated with firmness and steadfast determination.
SwedishMånga talare, särskilt Poettering, har begärt fasthet i kampen mot terrorismen.
Various speakers, in particular Mr Poettering, have called for us to be resolute in the fight against terrorism.
SwedishDetta initiativ kan emellertid bara lyckas om parlamentet stöder det med fasthet och styrka.
Such an initiative can, however, only be successful with active, enthusiastic support from Parliament.
SwedishJag vill till sist tacka er för er fasthet i Kosovofrågan.
In conclusion, I would like to thank you for your resolute stance on the question of Kosovo.
Swedish. – Vi tvivlar inte på att terrorismen måste bekämpas med fasthet och ståndaktig beslutsamhet.
   . We are in no doubt that terrorism must be combated with firmness and steadfast determination.
SwedishLagbestämmelser utom territorierna och internationella bestämmelser måste med fasthet undanröja dessa övergrepp.
Extra-territorial and international legislative provisions must stamp out this barbarity.
SwedishMed andra ord måste vi i detta sammanhang visa prov på både humanitet och fasthet om vi vill lyckas.
In other words, if we want to achieve any results in this matter we must combine humanity with firmness.
SwedishSlutligen får vi inte blanda ihop fasthet med omänsklighet.
There can be no tolerance of modern-day slave traders.
SwedishDessa två viktiga delar - rättvisa och fasthet - fungerar bara tillsammans och kan inte åtskiljas.
These two key elements - fairness and firmness - only work together and they cannot be separated from each other.
SwedishJag gratulerar rådets ordförande för hans fasthet.
I congratulate the President-in-Office on his firmness.
SwedishVi fortsätter med största fasthet att kräva att världssamfundet följer denna process från början till slut.
We are continuing to insist that the international community be able to follow the proceedings from start to finish.