Como se fala "erhållande" em inglês

SV

"erhållande" em inglês

SV erhållande
volume_up
{neutro}

erhållande
volume_up
gaining {subst.}
erhållande (também: kvitto, mottagande, mottagningsbevis, uppbärande)
volume_up
receipt {subst.}

Exemplos de uso para "erhållande" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishVitryska och ukrainska medborgares erhållande av visum (debatt)
Cost of obtaining a visa for Belarusian and Ukrainian citizens (debate)
SwedishInför oss har vi också det urartade fenomenet med erhållande av patent på levande organismer och mänskliga gener.
We also face the depraved phenomenon of applications for patents on living organisms and human genomes.
SwedishPolitiken får ju inte bara vara inriktad på förebyggande av hälsoskador utan även på erhållande av en hälsovinst.
After all, policy should not only focus on preventing damage to health, but also on obtaining health benefits.
SwedishViktig är också möjligheten att göra integration till ett kriterium för erhållande av uppehållstillstånd.
Something that is also important is the possibility of making integration a criterion for the grant of a residence permit.
SwedishNästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om vitryska och ukrainska medborgares erhållande av visum
The next item is the Commission statement on the cost of obtaining a visa for Belarusian and Ukrainian citizens
SwedishDet är viktigt att dessa stöd inrättas på en nivå så att destillation av bordsvin för erhållande av aromalkohol blir konkurrenskraftig.
It is crucial for this aid to be set at a level which guarantees the competitiveness of by-products of wine for potable uses.
SwedishDessa tvångsfördrivningar som sker utan erhållande av kompensation eller alternativa boenden sker i direkt strid med internationell lag.
The forced evictions, without provision of compensation or alternative accommodation, are completely contrary to international law.
SwedishVi betonade de uppgifter som är knutna till socialfonden, yrkesutbildning, erhållande av tekniska kvalifikationer och livslångt lärande.
We also highlighted the tasks associated with the Social Fund, vocational training, obtaining technical qualifications and lifelong learning.
SwedishVi måste förenkla förfarandet för erhållande av miljömärket, eftersom beslutsförfarandet i sin nuvarande form är mycket långsamt och byråkratiskt.
We have to simplify the procedure for getting the Ecolabel because, in its present form, the decision procedure is very slow and bureaucratic.
SwedishUtifrån detta hänseende är ett omedelbart erhållande av ytterligare åtgärder som framför allt skulle utgöras av ett förebyggande av olyckorna inom Europeiska unionen nödvändigt.
From that standpoint additional measures must be adopted immediately at European Union level, mainly aimed at accident avoidance.
SwedishDärför är varje övre gräns man anger som förutsättning för erhållande av bidrag samtidigt en orättfärdig kostnadshöjning för investeringar som redan gjorts.
The fixing of any form of ceiling for the payment of support is therefore an unwarranted additional financial burden on those who have already made investments.